Arkiv för kategori 'MFK'

Annons i AIP 2 juli 2012 med referenser

120701

Klicka här för att se annonsen
Annonstexten:
Kärnkraft är klimatsmart
Kärnkraft har lika liten miljöpåverkan som vattenkraft och vindkraft
Avfallsfrågan är löst. Mängden avfall kan minskas radikalt genom återvinning
Med fjärde generationens reaktor behöver nytt uran inte brytas på minst 1000 år
Generellt dör ca 22 % av befolkningen i cancer. Tillskottet från Tjernobyl uppskattas i närområdet till ytterligare 0,07 %, vilket är för lite för att kunna påvisas
Trots 15 000 sammanlagda driftår har förutom Tjernobyl ingen utomstående omkommit av strålning från kärnkraftsolyckor (Three Mile Island och Fukushima inräknade)

Klicka på länkarna nedan för att se vad som stödjer påståendena.
Livscykelanalys, Vattenfalls el i Sverige
Comparative Carbon Dioxide Emissions from Power Generation (WNA)
Energy Lifecycle of Nuclear Power (Nuclearinfo.net)
Morgondagens reaktor löser avfallsfrågan (Forskning.se)
Dödsorsaker 2010 (Socialstyrelsen)
Chernobyl’s legacy, Health, Environmental and Socio-economic Impacts (IAEA m.fl.)
Backgrounder on the Three Mile Island Accident (U.S.NRC)
Kalla fakta om Fukushima (SKC)
IAEA international fact finding expert mission of the nuclear accident following the great east japan earthquake and tsunami (IAEA)

Miljöpartiet har fel om subventioner till kärnkraft

110929

Åsa Romson (MP) och Lise Nordin (MP) skriver på SvD Brännpunkt att kärnkraften är idag beroende av att det är staten som tar på sig det stora skadeståndsansvar som följer en eventuell kärnkraftsolycka, och menar att detta skulle utgöra en omfattande subvention av kärnkraften.

Det stämmer inte. Den 17 juni 2010 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens proposition 2009/10:173 att införa ett obegränsat skadeståndsansvar för ägare till kärnkraftverk. Dessutom måste ägarna skaffa försäkring som täcker 1,2 miljarder euro per reaktor.

Staten träder in först om försäkringen inte räcker och ägaren drivs i konkurs genom stora skadeståndsanspråk. Samma regler, förutom försäkringskravet, gäller alla andra former av energiproduktion och all annan industriell verksamhet. Att hävda att dessa regler skulle utgöra en omfattande subvention av kärnkraften är helt orimligt.

Även andra former av energiproduktion och industriell verksamhet kan leda till omfattande och dyra olyckor, t.ex. vattenkraft, kemisk industri och oljeutvinning.

Infoblad augusti 2011

110807

MFKs sekreterare meddelar
Inormation om vad som hänt inom MFK det senaste halvåret och några notiser som kan vara av intresse. Läs infobladet i pdf.

Frigyes Reisch har gått bort

110717

Docenten i kärnsäkerhet vid KTH Frigyes Reisch, Stockholm har den 8 juli avlidit i en ålder av 78 år. Han sörjes närmast av hustrun Zsuzsanna och barnen Ann-Britt, Anders och Lotta. Frigyes Reisch var född i Budapest och flydde från Ungern under krisen 1956. Han var i Budapest utbildad till civilingenjör.

I Sverige arbetade Frigyes längsta tiden vid Statens kärnkraftsinspektion med kärnsäkerhet där han avancerade till överingenjör. Han anlitades av IAEA i Wien som expert för granskning av kärnsäkerhet vid kärnkraftsverk i olika länder även i f d sovjetländer och i Ungern. Efter sin pensionering verkade han vid KTH inom kärnsäkerhetsområdet med bl a seminarieverksamhet. Han skissade också på ett nytt reaktorkoncept – en kokarreaktor (HP-BWR) med högre vattentryck – som publicerades i internationella kärnkraftstidningar och väckte intresse vid TOPSAFE-konferensen i Dubrovnik 2008.

Han var med i styrelsen för Miljövänner för kärnkraft tills för några år sedan och han deltog aktivt i debatten i media om kärnkraften. Han framträdde i TV i samband med kärnkraftsolyckan i Japan i våras och bedömde att olyckan borde klassas som en sjua på den internationella INES-skalan. Han var den förste i Sverige som kunde göra denna bedömning genom sina ingående kunskaper om INES-skalans utformning.

Miljövänner för kärnkraft tackar Frigyes för hans stora insats i kärnkraftens tjänst!

MFKs flygblad under Almedalsveckan

110630

Kärnkraft – Ja tack!

Den globala elproduktionen har de senaste 20 åren stigit med 60 %. I Kina har den stigit med 360 % och utvecklingen fortsätter. Energibesparingar i Sverige, EU och övriga industriländer är välkomna, men räcker inte för att bryta trenden med globalt ökande elanvändning.

Idag utgörs den globala elproduktionen till 2/3 av fossila bränslen (kol, olja, naturgas), 1/6 av kärnkraft och 1/6 av förnybart. Om vi ska klara klimatet så måste den fossila elproduktionen bort nästan helt under de närmaste decennierna. Produktionen från kärnkraft och förnybart måste minst tredubblas. Det klarar vi inte utan att bygga ut kärnkraften!

Visste du att…

  • Kärnkraften är lika miljöneutral som vindkraft och vattenkraft.
  • Avfallsfrågan är löst, amerikanska WIPP är redan i drift och KBS-3-metoden i Sverige är färdig att användas.
  • Uranbrytning inte värre än annan gruvbrytning
  • Ingen människa skadades vid Harrisburgolyckan.
  • Ännu har ingen skadats av strålningen från Fukushima.
  • Totalt uppskattas 5000 människor under en hel generation dö pg.a. Tjernobyl
  • 200 000 människor dog p.g.a. vattenkraftsolyckan Banqiao i Kina.
  • Luftföroreningar från förbränning dödar 600 000 människor varje år, varav en stor del kommer ifrån kolkraft.

Visa ditt stöd för framtidens energi!
Gå med i föreningen
Miljövänner för kärnkraft

Mera information med klickbara länkar som kompletterar påståendena ovan (mer…)

Japanerna ser realistiskt på strålskydd

110614

Japan drabbades av en svår reaktorolycka av högsta graden 7 på internationella INES-skalan i samband med en jordbävning graderad till 9 på Richterskalan den 11mars 2011. Sex reaktorer i Fukushima- Daiichi drabbades av tsunamivågen som slog sönder maskinerna för nödkylning av reaktorerna och kraftnätet för yttre elförsörjning. Härdarna i tre av reaktorerna smälte och den i reaktorerna bildade vätgasen exploderade och förstörde reaktorernas ytterhöljen.
Radioaktivitet läckte ut från reaktorerna och spreds i vattnet och i luften i omgivningen med rådande vindar. Till och med i Sverige kunde låga halter av radioaktivt jod uppmätas vid FOI:s mätstationer utan skadlig betydelse för hälsan eller miljön.
I Sverige har radioaktiva ämnen spritts över landet vid några tillfällen. Under 1950-60 talen spreds över hela Sverige radioaktiva ämnen från de ryska kärnvapenproven på Novaja Zemlja och 1986 så gav Tjernobylolyckan upphov till en radioaktiv beläggning främst i norra Sverige beroende på vindar och regn.
Vid de ryska atombombsproven vidtogs inga skyddsåtgärder. Vid Tjernobylolyckan så kostade olika skyddsåtgärderna bortåt 1 miljard kronor i ersättningar från svenska staten för bortkastad mjölk och kött från vilda djur och renar. Kostnaderna blev höga då de tidigare bestämda gränsvärdena baserade på kunskaperna från 1960-talet atombombsprov sänktes efter olyckan med en faktor fem.
I Japan har man inte sänkt gränsvärdena för radioaktiva ämnen efter olyckan. Stråldoserna för de som arbetar med skyddsarbete vid reaktorerna har tillåtits gå upp till 250 mSv – en högre siffra än normalt tillåtna 50 mSv per år. Ingen av arbetarna vid Daiichi-reaktorerna i Japan har skadats allvarligt av strålning.
De svenska gränsvärdena vid Tjernobylolyckan var onödigt lågt satta och kostade oss således nära 1 miljard kronor. Vi har något av en trygghetshets i Sverige.
Fil dr Lars Persson
Slånbärsvägen 11A
19334 Sigtuna
0708-297100
lars.ingeman@telia.com

Miljövänner för kärnkraft tar ställning själva

110405

Av Lars Wiegert, MFK sekr.
Den 1 april hade Göteborgsposten en stort upplagd artikel med rubrik ”Tjänar pengar på kärnkraft”. Pappersupplagan fyllde dessutom förstasidan med rubriken ”Vilka kan du lita på?” och vill därmed påskina att man inte kan lita på personer som har anknytning till branschen, inkluderat engagerade forskare. Artikeln framställer MFK som en lobbygrupp och att styrelseuppdrag där skulle göra ledamöterna icke trovärdiga.

Miljövänner för Kärnkraft är en politiskt och kommersiellt oberoende ideell förening, som bildades 1988 av några miljövänner som tröttnat på en energidebatt dominerad av osaklig antikärnkraftpropaganda. 80-talet präglades precis som nu av en massa osakligheter som endast kunnat bemötas på betald annonsplats, eftersom vad vi har att säga inte anses ha ”nyhetsvärde” för det ger inte de rätta skrämmande rubrikerna.
I vår strävan att alltid komma med faktaunderbyggda argument har vi anlitat sakkunskapen i universitet och högskolor. Att påskina att forskare som tar ställning och gärna bistår MFK med fakta inte skulle vara trovärdiga är ett bisarrt synsätt helt främmande i en demokrati.

MFKs oberoende visar sig i en mycket begränsad budget baserad enbart på medlemsavgifter och inget annat. Styrelseledamöter får inte ett öre, utan verksamheten bedrivs helt på obetald fritid. De flesta av medlemmarna saknar anknytning till kärnkraftsbranschen. De har helt enkelt insett att det inte går att klara klimat, miljö och välfärd utan energi från kärnkraft och nyttjar bara sin demokratiska rätt att ge sitt stöd för denna viktiga sak.

MFK vill därför kontra med frågan:
Vilka ska man annars lita på om inte på dem som vet?
I varje fall inte på dem som är avlönade för att skriva skrämmande rubriker eller ”godkända” miljöorganisationer som profiterar på folks rädsla.

Bygg inte nya kolkraftverk

110403

Den svenska regeringen har beslutat att låna ut pengar till ett bygge av ett nytt kolkraftverk i Slovenien. Miljöpartiet protesterar mot detta.

På finansdepartementet säger man att vissa länder fortfarande är beroende av fossila bränslen. Ja, men detta hjälper ju knappast Slovenien att ta sig ur detta beroende.

Miljöminister Anders Carlgren (c) säger att Sverige inte kan styra andra länders energiförsörjning. Det är förvisso sant, vi kan inte förbjuda Slovenien från att bygga kolkraftverk. Men vi kan låta bli att uppmuntra dem att göra det genom att låna ut pengar. Carlgren talar om kolkraft under en övergångsperiod och satsningar på förnybart, men genom att bygga ett helt nytt kolkraftverk så cementerar man kolkraften under en lång tid framöver.

Det är också intressant att notera att Miljöpartiet klassar kolkraft som ”det allra miljösmutsigaste energislaget”. Synd att deras partikamrater i Tyskland inte delar den uppfattningen, där tycker man att det är viktigare att avveckla kärnkraften än att avveckla kolkraften.

Ge Slovenien lån för att bygga en ny kärnkraftreaktor istället! Slovenien har redan en kärnkraftsreaktor i drift, så de har redan kompetensen och infrastrukturen för detta.

Miljövänner för kärnkraft har haft sitt 23 årsmöte

110328

Av Lars Wiegert, MFKs sekreterare
Denna gång ägde det rum i Ringhals Infocenter. Deltagarna kunde uppleva den spännande utställningen och dessutom bjöds det på demonstration av en av Ringhals simulatorer. (mer…)

Nytt infoblad december 2010

101208

Av Lars Wiegert, MFK sekreterare
Information om MFKs aktiviteter det senaste halvåret, samt några aktuella notiser. medlemsutskick-dec2010.pdf