Kärnkraft ur olika perspektiv

Kärnkraft ur olika perspektiv
Studentlitteratur, Lund 1996
ISBN 91-44-00070-7


Hans Pedersen Dambo (red.)

Kärnkraft
ur olika perspektiv

Ett debattunderlag från Miljövänner För Kärnkraft

Kärnkraftdebatten som har pågått i ett par decennier har på nytt aktualiserats i samband med Energikommissionens arbete. Tyvärr har vi inte kunnat se någon förnyelse i debatten utan det är i stort sett samma låsningar och argument i dag som vid tiden för folkomröstningen 1980.
Den ideella föreningen ”Miljövänner för Kärnkraft” gav 1995 ut skriften Kärnkraft – avveckla eller utveckla? och tar nu upp några aspekter i energifrågan som hamnat i skymundan i debatten.

Därför ägnas uppmärksamhet åt etiska synpunkter på valet av energikälla och kärnkraftens betydelse för en god hälsa, miljö och social välfärd.

En historisk återblick görs och den senaste utvecklingen inom fission och fusion behandlas ingående.

Ett avsnitt diskuterar riskbedömningar, ett annat tar upp några fakta som inte är allmänt kända och avslutningsvis ges en förklaring av olika mått och enheter som ofta hörs i debatten.

——————————————————————————–

Innehåll

Om det fanns …
Carl-Erik Fröberg, professor emeritus i Numerisk analys vid Lunds universitet och styrelseledamot i Miljövänner för kärnkraft.

En etik som talar för användning av kärnkraft
Lars Persson, byråchef, Fil dr, strålskyddsexpert vid avdelningen för kärnsäkerhet vid FN:s internationella atomenergiorgan – IAEA – i Wien.

Kärnkraft och välfärd
John Takman, Med dr, f d socialläkare vid Stockholms stads barnavårdsnämnd, representant för kommunisterna i Stockholms stadsfullmäktige 1955-70 och i riksdagen 1971-1976.

Kärnkraft för framtiden
Bengt Å Andersson, verksam inom kärnkraftbranschen sedan 30 år tillbaka.

Kärnenergin i världen – vad göra med en given kunskap?
Per Ragnarson, verksam inom Vattenfall och AB Atomenergi 1959-1967. Publicist, dags- och fackpress, radio/TV, f tekn museichef.

Kontrollerad termonukleär fusion – framtidens energikälla?
Indrek Martinson, professor i Fysik vid Lunds universitet och medlem i Miljövänner för Kärnkraft.

Några biologiska synpunkter på kärnkraftens risker
Gunnar Walinder, professor och strålningsbiolog. Har varit ledamot av UNSCEAR och är medlem i Miljövänner för Kärnkraft.

Visste Du att…?
Hans Pedersen Dambo, medlem i Miljövänner för Kärnkraft. Har arbetat med kärnkraftsinformation sedan 1985.

Becquerel, Röntgen, Gray och Sievert – vad är det?
Nils-Erik Nilsson, civilingenjör vid Ringhalsverket och medlem i Miljövänner för Kärnkraft