STRÅLNING, STRÅLSKYDD

Strålning och strålskydd i samhällets tjänst

Strålning är ett samlingsbegrepp för energiöverföring med vågor (ljudstrålning, elektromagnetisk strålning, elektromagnetiska fält och snabba elementarpartiklar eller joner). Det finns således många olika sorters strålning. Nästan alla sorter finns också i naturen (naturlig strålning). Kunskapen om strålningens verkan är idag omfattande liksom kunskaperna om strålningen skadliga verkan som behövs för strålskydd. Strålning kan idag användas på ett säker sätt. För alla sorters strålning finns det metoder som gör att strålningen kan användas inom så vitt skilda områden som kärnteknik och kommunikationsteknik på ett säkert sätt. Det finns dock några områden av strålning där forskarna fortfarande håller på att klara ut strålningens verkan i detalj.

Forskning om strålningen och dess verkan på människor, djur och miljö vid mycket låga nivåer av strålning är ett sådant område. Idag försöker forskarna se efter om sådan strålning över huvud taget är farlig eller om den till och med kan vara nyttig. Än idag behandlas i många länder vissa sjukdomar med radonstrålning. Det finns många vetenskapliga experiment som tyder på att låga stråldoser även av joniserandena strålning (radioaktiv strålning) stimulerar och aktiverar immunförsvaret. Många strålslag är både något farliga och samtidigt också nyttiga för hälsan t.ex. den ultravioletta strålningen. Den radioaktiva strålningen joniserar kroppens celler och därför tror de flesta strålningsforskarna att den alltid är litet farlig för människan och miljön (den linjära hypotesen).

I Sverige sköts strålskyddet centralt genom Strålsäkerhets-myndigheten, SSM som lyder direkt under regeringen (Miljödepartementet). Det praktiska strålskyddet sköts av hundratals väl utbildade strålskyddare över hela landet vid kärnkraftsverken, sjukhusen, universiteten, industrin. Utbildningen av strålskyddare i ledande ställning sker vid universitetens institutioner för radiofysik i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Statens trålskyddsinstitut bedriver också strålskyddsutbildning i form av kortare kurser. En av strålskyddets verkliga pionjärer var svensk professor Rolf Sievert som fått ge namn åt en enhet inom området (sievert) som anger risken för stråldos.

Statens strålskyddsinstitut – SSI – övervakar all användning av strålning i Sverige och verkar även internationellt inom olika organ för strålning och strålskydd: Euroatom, Europeiska Unionen, Internationella atomenergiorganet i Wien, Kärnenergibyrån vid OECD i Paris, Internationella Strålskyddskommissionen, FN:s strålningskommitté i Wien, WHO i Genève, Internationellt samarbete om atomrätt samt nordisk kärnsäkerhetsforskning. Sedan strålskyddspionjären Sieverts dar har Sverige och svenskt strålskydd haft en god internationell renommé och för tillfället är en svensk, läkaren och strålskyddschefen Lars-Erik Holm, ordförande i FN:s strålningskommitté (UNSCEAR).

SSI har dygnet runt beredskap mot atomolyckor och andra olyckor med strålning. Om något händer ute i världen som rör strålning så får SSI genom olika elektroniska system meddelande om detta. SSI har också stationer för strålningsmätning över hela landet. Om något skulle hända så är således SSI berett att genast analysera och ingripa för att skydda människor och miljö.

SSM utger i Sverige bindande föreskrifter för strålning baserade på EU:s rekommendationer för strålskydd och den svenska strålskyddslagen. Alla föreskrifter om strålskydd finns samlade på webbplatsen som SSI driver: www.ssi.se. Där finns föreskrifter om säker användning och skydd för alla sorters strålning att laddas ned på den egna datorn eller läsas direkt.

Strålskyddsnytt utkommer fyra gånger om året med information om strålning och strålskydd. Strålskyddsinstitutet stöder utgivning av böcker inom sitt område. För varje sorts strålning finns också broschyrer som SSI sänder ut till intresserade. SSI ordnar också seminarier och informationsdagar för landets strålskyddare. Forskning inom strålskyddsområdet stöds ekonomiskt av SSI efter ansökan. Pressmeddelanden sänds ut per fax eller e-post till strålskyddare och journalister. Allmänheten kan per telefon ställa frågor till SSI.

Fil dr Lars Persson
Fd Byråchef vid SSI (numera del av SSM)
E-post: lars.persson@ssi.se