Kärnkraft idag och imorgon

Kärnkraft idag och imorgon
Miljövänner För Kärnkraft 1997
ISBN 91-630-5509-0


Hans Pedersen Dambo (red.)

Kärnkraft
i dag och i morgon

Ett debattunderlag från Miljövänner För Kärnkraft

Denna bok utkommer i en tid då en rad politiska beslut i energifrågan har fattats vilka kommer att få ytterst negativa konsekvenser för miljö, sysselsättning och ekonomi. Det är sant att man inte kan begära att en politiker skall kunna sätta sig in i komplicerade tekniska och vetenskapliga problem, men man kan kräva att alla politiker skall lyssna på sakkunskapen och agera därefter. Händelserna under den senaste tiden visar klart att man valt att avstå från att rådfråga den expertis som existerar i rikt mått och som i energifrågan torde stå praktiskt taget helt enig. Sveriges folk har anledning att med stor oro följa den nedrustning som just initierats. Med denna mörka bakgrund vill vi uttrycka en förhoppning att föreliggande bok skall bidraga till att ge våra läsare en objektiv bild av den verklighet som vi lever i och där okunnighet och maktbegär tyvärr kommit att spela en avgörande roll.
Därför ägnas stor uppmärksamhet åt att ge en verklighetsanpassad beskrivning av nuläge och utvecklingsmöjligheter inom kärnkraftsområdet, där också uranbrytning och avfallshantering berörs. IAEA:s generaldirektör Hans Blix medverkar med en artikel som behandlar kärnkraftens betydelse i ett globalt perspektiv. I boken görs också jämförelser mellan olika energislag beträffande risker, miljö- och hälsopåverkan, där det visar sig att den nu så omhuldade bioenergin är långt ifrån så miljövänlig som många vill göra gällande.

Kärnkraften har länge varit föremål för myter och vanföreställningar som fått stor uppmärksamhet i massmedia. Därför har vi i ett avsnitt tagit upp vad som verkligen hände vid olyckorna vid Harrisburg och Tjernobyl.
Radonrisker i våra bostäder behandlas i en artikel som ställer frågan i en annorlunda belysning än vad vi vanligen får höra.
——————————————————————————–

Innehåll

Förord
Carl-Erik Fröberg, professor emeritus i Numerisk analys vid Lunds universitet.
Högteknologin till människans fromma
Hans Blix, Director General för International Atomic Energy Agency (IAEA) i Wien

Den svenska kärnkraften
Torsten Gustafson, under sin levnad professor i Teoretisk fysik vid Lunds universitet och rådgivare till statsminister Tage Erlander.

Kärnkraften 1996, en översikt
Ragnar Hellborg, docent i Fysik vid Lunds universitet och medlem i Miljövänner För Kärnkraft.

Miljöeffekter vid uranutvinning
Ingemar Lindholm, tekn.lic. och verksam i Sekretariatet för Projekt Kärnbränsle och Miljö.

Sveriges radioaktiva avfall
P.O. Lindberg och Thobias Thorn, verksamma på Informationsavdelningen, Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

Om riskbedömning
Gunnar Walinder, Professor och strålningsbiolog. Har också varit ledamot av UNSCEAR och är medlem i Miljövänner För Kärnkraft.

Acceleratordriven transmutation
Erik Möller, Civ.ing., tog examen på Avdelningen för Maskinteknik, KTH 1993 med inriktning på Reaktorteknologi. Han är även verksam som styrelsemedlem i Stockholmsavdelningen av MFK

Risker och externa kostnader vid elproduktion
Nils Starfelt, har varit professor i Tillämpad Fysik vid Linköpings Universitet samt teknisk attaché vid olika svenska beskickningar i utlandet. Han är numera bl.a. verksam inom Analysgruppen vid KSU (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB)

Radonrisker i våra bostäder
Gunnar Walinder

Olyckorna vid Harrisburg och Tjernobyl
Hans Pedersen Dambo

Folktro förr och nu
Carl-Erik Fröberg

Miljövänner För Kärnkraft:s miljöpris 1996

12 kärnreaktorer – 12 frågor och svar