Farligt att bo i Stockholm

Våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö har på grund av sin miljö en högre cancerdödlighet än övriga landet. Köns- och ålderskorrigerade data ur cancerregistret för en hel 10-årsperiod visar att om en person från övriga landet flyttar till Stockholm, Göteborg eller Malmö, ökar sannolikheten för att dö i cancer så pass mycket att om hela denna ökning i stället hade förorsakats av joniserande strålning, då skulle det motsvara en dosrat om ungefär10 mSv/år varje år under resten av livet.Vid urangruvorna Olympic Dam och Ranger i Australien får den mest utsatta yrkesgruppen en stråldos som är mindre än 5 mSv/år under de år de tillhör denna personalgrupp.

Man kan därför med fog säga att det ur miljösynpunkt är farligare för en svensk att flytta till Stockholm, Göteborg eller Malmö från någon annan plats i Sverige än att börja arbeta i en australisk urangruva.