Återta kontrollen över vårt elkraftsystem!

onsdag 24 augusti, 2022

Av Lars Wiegert MFK sekr.

Kärnkraft har stängts på de platser de verkligen behövs och i Norrland råder närmast guldrush med okontrollerad utbyggnad av vindindustrier. Den konkurrensfördel vi hade före avregleringen med ren och billig el har vi slumpat bort. En så viktig infrastruktur som elkraftförsörjning är en nationell angelägenhet som måste kunna styras utan EUs inblandning.

Före avregleringen var det ordning och reda. Bäst var det när vi hade våra tolv kärnkraftverk klara, vilka byggdes tillsammans under en 15-årsperiod. Då hade vi ett väl avvägt elkraftsystem med basproduktion i söder nära förbrukningscentra och reglerkraft från vattenkraften i norr. Storkraftnätet med sina 400kV-ledningar klarade galant att hålla balansen mellan norr och söder. Detta tack vara dåtidens Vattenfall som var statligt affärsdrivande verk med fullt ansvar för hela kraftsystemet. Det hela drevs i symbios med privata och kommunala aktörer både vad gäller produktion och distribution. Vattenfall höll i taktpinnen och formulerade krav på aktörerna som var anslutna till storkraftnätet. Vattenfall skötte både underhåll och utbyggnad i takt med behoven och någon elkris var inte i sikte. Landet var självförsörjande med få utlandsförbindelser med begränsad kapacitet.

Elpriset lägst i EU
Vi som betalat elräkningar sedan 70- och 80-talen minns att elpriset på den tiden var ca 50 öre/kWh (i dagens penningvärde) och då ingick både själva elen och nätöverföringen. Det priset konkurrerade ut fossila bränslen för uppvärmning och oljepannorna ersattes av elpatron eller direktverkande radiatorer. Man klarade hushållsel och villavärme ihop till priset av ca 12000 kr/år (i sydsverige och dagens penningvärde). Vi hade ett elkraftsystem med stabil och säker elförsörjning med ren, klimatsmart och billig el, vilket bidrog till hög levnadsstandard och gav industrin en konkurrensfördel som andra länder avundades oss.

Så kom avregleringen och vad hände då?
Ganska snart blev elen dubbelt så dyr. Initialt behöll elen sitt pris, men så tillkom plötsligt fakturor även från de nybildade nätbolagen med lika mycket till. Det var ju tidigare inbakat i elpriset. Ansvar för kraftsystemet totala funktion togs bort från Vattenfall och Svenska Kraftnät (SvK) fick ansvar för kraftöverföring och att upprätthålla säker och kostnadseffektiv systemfunktion. Dock betonades det motstridiga kravet att bana väg för ’Den stora omställningen’, vilket visat sig att en alltmer överhängande risk för instabilitet och blackout inte lyfts fram särskilt tydligt i deras rapporter i sådant klarspråk som politiker kan förstå.

Kärnkraft har stängts på de platser de verkligen behövs och i Norrland råder närmast guldrush med okontrollerad utbyggnad av vindindustrier, inte sällan med utländska aktörer som nyttjar generösa subventioner och utan hänsyn till rennäring och natur. Ökad slumpmässig produktion i norr och minskad baskraft i söder har skapat ökat behov av kraftöverföring genom landet och i dagsläget är SvKs uppdrag om säker och kostnadseffektiv kraftförsörjning inte uppfyllt.

Dessutom har vi blivit uppkopplade med dyr och smutsig el i Europa, som tillsammans med ökad slumpmässighet skapar galopperande och ofta skyhöga priser. Det strider också mot SvKs uppdrag om säker och kostnadseffektiv kraftförsörjning. Som det nu är har vi tappat kontrollen och låtit vår viktigaste infrastruktur löpa vind för våg, vilket också påverkar landets ekonomi med inflationshöjande elpriser. Den konkurrensfördel vi hade med ren och billig el har vi slumpat bort. En så viktig infrastruktur som elkraftförsörjning är en nationell angelägenhet och indelningen i elprisområden innebär omotiverad diskriminering respektive favorisering av olika delar av landet. Uppkopplingen mot EUs Energiunion har gjort att vi tappat kontrollen. Ett elpris som löper amok och varierar med flera hundra procent är inte hållbart!

I stället för att ge SvK motstridiga uppdrag måste regeringen se till att skapa ett verk eller myndighet, som likt Vattenfall före avregleringen, har full kontroll över vårt elkraftsystems totala funktion. I det ligger befogenhet att ställa krav på stabilitet hos de aktörer som vill ansluta sig till kraftnätet. En nation måste kunna ha full kontroll över sin viktigaste infrastruktur oberoende av vädrets makter och EUs inblandning.

Elsystemkrisen

lördag 13 augusti, 2022

Rekommenderad bok av Svenolof Karlsson Second Opinion
Utgiven av Bokus (klicka)

Energidebatten i Sverige är som en skönhetstävling. Vad tycker du bäst om, vindkraft eller kärnkraft? Det centrala problemet är dock ett annat. Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. För att upprätthålla driftsäkerheten begränsas elsystemet på ett omfattande sätt. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har detta i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. Den fortsatta utbyggnaden av elproduktionen är hotad. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Länkar till kopplade artiklar i anslutning till boken
av författaren; Dags att lära ordet ’elsystem’
av Carl Berglöf: Alla kraftslag sitter nu i samma båt
av Maja Lundbäck: Vi behöver inte fler lagar

Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning

torsdag 11 augusti, 2022

Rekommenderad bok av Jan Blomgren professor i tillämpad kärnfysik.
Utgiven av Timbro. (klicka)

Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning är en pedagogisk introduktion till svensk energipolitik. Boken beskriver:

Utbyggnaden av den svenska energiförsörjningen under 1900-talet
Hur kärnkraften blev en så känslig politisk fråga
Avregleringen av elmarknaden och dess konsekvenser
Varför Sverige trots goda förutsättningar återkommande har riskerat elbrist
Vindkraftens och solenergins styrkor och svagheter
Vad som behöver göras för att säkra framtidens energiförsörjning

Om författaren
Jan Blomgren är företagsledare och konsult inom energi med en global kundkrets. Han har tidigare varit senior expert på Vattenfall, föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum och professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala Universitet.

Till minne av Ragnar Hellborg

torsdag 7 juli, 2022

Av Carl Erik Magnusson, MFK ordf.

Ragnar Hellborg, 1941-2022, tidigare ordförande i den ideella föreningen Miljövänner för kärnkraft, MFK, var och är en av gestalterna i en grandios svensk tradition inom det akademiska ämnet kärnfysik, som i sig också rymmer strålningsfysik och kärnteknik. Han var under 30 år chef för Pelletronen i Lund, en 6 MV statisk accelerator där den s.k. PIXE-metoden för spårämnesanalys utvecklades med alla dess tillämpningar. Där framställdes också den instabila fluorisotopen 18F som användes vi s.k. PET-studier för att ge tredimensionella bilder av en undersökt vävnad t.ex. cancer. Acceleratorn användes även för en mångfald andra tillämpningar, främst 14C-analyser inom medicin, arkeologi, geologi, omgivningsradiologi m.fl. Läs hela inlägget…

MFK yttrande över Kärnavfallsrådets rapport SOU 2022-7

fredag 6 maj, 2022

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) är en tvärvetenskaplig kommitté med uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar.
Årets rapport, SOU 2022:7 har rubriken
”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 – Samhället, tekniken och etiken”

Rapporten med tillhörande pressmeddelande kan hämtas via följande länk (klicka här)

Av Carl Erik Magnusson, ordf.
Den 27 januari 2022 fattade regeringen två historiska beslut i kärnavfallsfrågan och gav tillåtlighet enligt Miljöbalken (1998:808) och tillstånd enligt Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) för uppförande och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Miljövänner för Kärnkraft, MFK, vill framföra kommentarer enligt följande:
Läs hela inlägget…

Till minne av Lars Persson

onsdag 23 mars, 2022

Lars Persson, Fil. dr. i kärnfysik, länge aktiv i MFK som medlem och ledamot i föreningens styrelse har lämnat oss.
I sin profession har han verkat inom Sveriges Strålskyddsinstitut (SSI), sedermera Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och dessutom inom FN-organet IAEA.
Vi inom MFK minns honom som en god vän som med stort engagemang bidrog till vår verksamhet med sin kompetens och erfarenhet.
En vän vi saknar
Styrelsen

Annonser hösten 2021

lördag 4 december, 2021

Tidningen Aktuellt i politiken inför Socialdemokraternas kongress (klicka här)
Tidningen NU nr 37 (medlemsutgåva) och nr 45 inför Liberalernas landsmöte (klicka här)
MediaPlanets annonsbilaga utgiven via Svenska Dagbladet den 29 november (klicka här)

I anslutning till dessa annonser publiceras här en artikel. 

Kärnkraft gör vindkraft överflödig både till sjöss och land 
Läs hela inlägget…

Yttrande ang. ESBO-remiss om livstidsförlängning av Loviisa

lördag 4 december, 2021

MFK yttrande ärende NV-06662-20

Remiss av betänkande SOU 2021:10 Radiologiska skador – Dnr M2021/00558

torsdag 22 juli, 2021

Remiss SOU 2021_10 Yttrande från Miljövänner för Kärnkraft

Remiss av förslag till föreskrifter om omhänder-tagande av kärntekniskt avfall, arbetsnamn SSMFS-KÄKA

torsdag 22 juli, 2021

Läs hela inlägget…