Ökad koldioxid och gasimport av regeringens kärnkraftspolitik

Av Bengt Lindhé (Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel.)

Överenskommelsen mellan S och MP att lägga ytterligare skatt på den el som kärnkraftverken producerar kommer att leda till ökade koldioxidutsläpp och import av rysk fossilgas. Artikeln analyserar vad som händer om regeringens ministerstyre sätts i verket.
Grundpriset på el den gångna hösten har legat på omkring 30 öre per kWh. Kärnkraftverken har bara fått 25 öre eftersom de betalar en skatt som ingen annan betalar. Via elcertifikaten har vindkraftverken i stället fått runt 50 öre eller dubbelt upp jämfört med kärnkraftverken. Nu har S och MP enats om att lägga ytterligare skatt på den el som kärnkraftverken producerar. För att slutgiltigt på död på den svenska kärnkraften har regeringen dessutom beslutat stoppa alla förberedelser för att kunna ersätta de 10 kärnkraftverk vi nu har när deras tid är ute. Vad händer om dessa huvudlösa beslut inte bryts upp innan det är för sent?

Vi har i dag 10 kärnkraftverk i Sverige som 2013 var den störste elproducenten med 63,6 TWh följt av vattenkraftens 60,9 TWh. Vindkraftens c:a 2000 kraftverk stod för 9,8 TWh. Låt oss börja med vanlig reguladetri. Skall kärnkraften 63,3 TWh ersättas med vindkraft skulle vi behöva 12000 vindkraftverk om vi bara tänker på producerad elmängd. Dessvärre kan man inte räkna på det sättet. Svenska Kraftnät som ser till att vi har el även under vindstilla vinterdagar vet att bara 6 procent av den effekt som vindkraftverken sitter inne med är tillgänglig under 90 % av årets timmar. De 6 procenten kallas effektvärde. Även med 12000 vindkraftverk skulle vi inte utan kärnkraft vara självförsörjande med el. Inte nog med det. Det är vattenkraften som reglerar den mycket slumpmässiga tillgången till el från landets vindkraftverk. Vetenskapsakademien har beräknat att vår vattenkraft bara orkar reglera svängningarna från vindkraften upp till en årlig vindkraftproduktion på 10 TWh. Vi har precis passerat den gränsen. Med en överdimensionerad vindkraft måste man i vissa lägen till och med betala för att leverera den el som produceras när det blåser rejält.

Alternativen till kärnkraft som baskraft är kol, olja och gas. Gasen är det alternativ som producerar minst koldioxid per energienhet. Vattenfalls VD Magnus Hall anger i en intervju i DN den 3 oktober 2014 att gaskraft är ett alternativ till kärnkraft som dessutom är billigare att bygga men de rörliga kostnaderna i form av gasköp kulle bli höga och påverka elprisets svängningar mer än vad vi är vana vid i dag. Samtidigt skulle Sverige öka sina utsläpp av koldioxid med 40%.

Sverige har i dag en produktionsmix på elsidan som är nära nog idealisk vad gäller fördelning på vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Det utbrända kärnbränslet kommer att kunna återanvändas i de former för kärnkraftproduktion som den internationella forskningen kommer att resultera i inom de närmaste decennierna. Om det inte blir i Sverige så blir det i andra länder. Den extra skatten för evighetsförvaringen är politik och inget annat. Miljöpartiets energidrömmar som resulterar i gasinköp från Ryssland och en galopperande ökning av koldioxid visar hur lite detta parti värnar om miljö och klimat. Ännu märkligare är socialdemokraternas eftergifter på den här punkten. Miljöpartiet ska inte få bestämma över den parlamentariska majoriteten vad gäller energipolitiken.

Bengt Lindhé
Docent SLU