Miljövänner för Kärnkraft är positiv till en sjätte reaktor i Finland

Pressmeddelande sänt den 5/9-2007

Fortum Power and Heat Oy planerar att utöka kärnkraftverket i Lovisa med ett tredje aggregat. Två aggregat finns redan i drift. Den planerade kärnkraftsenheten beräknas få en eleffekt på 1000 – 1800 MW.

Naturvårdsverket har från Finska Miljöministeriet fått underrättelsen enligt Esbokonventionen och har inbjudit myndigheter och organisationer att avge synpunkter. Miljövänner för kärnkraft har med anledning av detta avgett följande yttrande:

Sverige bör ställa sig positivt till att utöka kärnkraftverket i Lovisa med ett tredje aggregat. Ett sådant kraftverk kommer att minska koldioxidutsläppen och därmed växthuseffekten. Även andra miljöfarliga utsläpp än koldioxid är betydligt mindre från kärnkraft än från de flesta alternativa metoderna för att framställa el, inklusive biobränslen. Biobränslen och avfalsförbränning
framställs ofta i debatten som miljövänliga, men de medför betydande utsläpp av miljöskadliga ämnen (t.ex. kväveoxider), mycket mer än kärnkraft.

Dock hade det varit ännu bättre, om Sverige valde att försörja sig med inhemsk kärnkraftsel än att importerna sådan el från nybyggda kärnkraftsverk i Finland. Man slipper då energiförlusterna vid överföring av elkraften genom kabel på havsbottnen.

För mera information kontakta
Bengt Barkman
Ordf. i Miljövänner för Kärnkraft
mfk@mfk.nu