Uttalande från MFKs årsmöte

Miljövänner För Kärnkraft hälsar med glädje Finlands beslut att satsa på verkligt miljövänlig energi för framtiden genom att bygga Finlands femte kärnkraftverk.
Tittar man på svensk energipolitik så har den under många år varit ett märkligt hopkok av motstridiga politiska beslut baserade på fagra önskedrömmar, allmänt tyckande, opportunism och orealistiska löften. Miljövänner För kärnkraft kräver att man istället inför en konsekvent politik i enlighet med naturlagarna och som baseras på verkliga jämförelser mellan olika energislag och andra vetenskapliga fakta.Politikerna har i mer än 25 år baserat sitt handlande på att man genom ”medvetna satsningar” snart skulle ha ett överflöd av s.k. ”inhemska, miljövänliga, förnybara energikällor”. Då skulle man inte längre behöva sådana energikällor som inte var politiskt korrekta. På senare tid har man också hävdat att om man bara avvecklar det som inte är politiskt korrekt så kommer de utlovade tulipanarosorna att uppstå av sig själv.

Under samma tidsperiod har naturvetenskaperna sett allt större risker med såväl utnyttjandet av de fossila energireserverna, som med flera av de föreslagna nya energikällorna. Riskerna för klimatpåverkan, cancerogena ämnen i rökgaserna från vedeldning, den mycket bristfälliga kunskapen om vindkraftens påverkan på naturen är några exempel.

I de jämförelser av olika kraftslag som EU genomfört (projekt ExternE) visas att kärnkraften är åtminstone en av de minst miljöskadliga energikällorna, som samtidigt innebär de minsta riskerna för människorna. Trots detta är huvudmålet för svensk energipolitik att avveckla kärnkraften och därmed tvinga fram en kraftig utbyggnad av kraft, som är betydligt farligare för både människor och miljö. Om så behövs med kraftiga allmänna subventioner.

I Sverige pågår i denna anda och i det tysta, politiska förhandlingar om att avveckla kärnkraften. Politikerna vill i dessa förhandlingar, med politiska påtryckningar och våra skattepengar, köpa en avveckling av industrin. Detta görs genom att med våra skattepengar skapa villkor för kärnkraftavvecklingen som industrin inte har råd att tacka nej till och sålunda med piska och morot få den att bygga betydligt farligare, men politiskt korrekta, energianläggningar.

Miljövänner för kärnkraft kräver därför att:

  • Sverige åtminstone följer sitt åtagande i Kyotoavtalet om att minska utsläppen av växthusgaser. I de svenska utsläppen skall även utsläpp från importerad el räknas in.
  • Kärnkraften byggs ut så att vi inte behöver köpa utländsk smutsig kolkraft. Detta innebär att Kärntekniklagens 6:e paragraf (Tankeförbudslagen) och första meningen i paragraf 5A måste tas bort.
  • Förhandlingarna med industrin om att avveckla kärnkraften snarast skall avbrytas.

Miljövänner För Kärnkrafts årsmöte 2004