Uttalande från Miljövänner För Kärnkrafts årsmöte

Regeringen har träffat en politisk uppgörelse med Vänsterpartiet och Centern, som går ut på att man skall införa s.k. gröna elcertifikat (se t.ex. Miljövänner För Kärnkrafts remissvar, på elcertifikatutredningen http://www.mfk.nu/remisser/sou200177.html). Uppgörelsen innebär att kärnkraften skall avvecklas genom överenskommelser med kraftföretagen, träffade genom förhandlingar.Miljövänner För Kärnkraft anser att de gröna certifikaten enbart är ett sätt att tvinga elkonsumenterna att betala alla sådana extrakostnader som är förknippade med de kraftslag som regeringen bestämmer skall vara certifikatsberättigade. Eller med andra ord: Regeringen delar ut rättigheten att beskatta elkonsumenterna till de företag som producerar el på sådant sätt som regeringen förordar.

Att kunna komma i åtnjutande av denna rätt att ta ut skatt av elkonsumenterna är naturligtvis en åtråvärd konkurrensfördel för kraftbolagen. Eftersom Riksdag och Regering redan lastat av kraftbolagen ansvaret för landets elförsörjning är risken stor att kraftbolagen offrar den miljövänliga och billiga Kärnkraften för att producera elenergi på ett ”politiskt korrekt” sätt utan hänsyn till miljö och säker elförsörjning. De förslag till certifikatsberättigad elproduktion som presenterats är också ur miljösynpunkt mycket diskutabelt.

Till exempel:

  • Vindkraft med många potentiella men outredda miljöeffekter. Se Miljövänner För Kärnkrafts remissvar på vindkraftutredningen (http://www.mfk.nu/remisser/sou199975.html)
  • Vissa typer av biobränsle som kan vara miljöförstörande både vid bränsleproduktionen, transporten och eldningen. Även avfallsproblemen är betydande.
  • Småskalig och ny vattenkraft

Se mer i Miljövänner För Kärnkrafts remissvar på elcertifikatsutredningen (länk ovan)

Miljövänner För Kärnkraft anser att den träffade överenskommelsen utgör ett allvarligt hot mot såväl miljön och människors hälsa som mot elförsörjningen. Överenskommelsen innebär dessutom en ökad kostnad för elkonsumenterna. Den bör snarast och tillsammans med kärntekniklagens 6:e paragraf, den s.k. hjärntvättsparagrafen, förpassas till politikens skräpkammare, så att det blir möjligt att bygga upp energiförsörjningen på ett miljöriktigt sätt.

Miljövänner För Kärnkrafts årsmöte 2002

Kan ej kommentera.