Kommentarer till SSIs förslag till föreskrift inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar

Föreningen Miljövänner För Kärnkraft har granskat rubricerade förslag till Föreskrift inför avveckling av kärntekniska anläggningar. Föreningen vill framföra följande kommentarer.

  1. Vi saknar en tydlig definition av begreppet ”kärnteknisk anläggning”. En sådan definition bör också ange hur den kärntekniska anläggningen avgränsas. Exempel på oklara avgränsningar kan vara kontorsbyggnader på ett kärnkraftverk eller turbinanläggningen i en PWR-anläggning. Även den tidsmässiga avgränsningen, alltså när upphör en anläggning att vara en ”kärnteknisk anläggning” bör framgå av definitionen. Även kärntekniklagens (1984:3) definition är otydlig vad avser avgränsningarna. I texten används också begreppet ”radioaktiva system”, detta behöver också definieras.
  2. Den föreslagna definitionen av ”Radioaktivt material” är icke ändamålsenlig. Med strikt tillämpning av den föreslagna formuleringen blir i praktiken allt material omkring oss – liksom vi människor – ”radioaktivt material”. En mer ändamålsenlig definition är enligt vår mening nödvändig. Möjligen kan det åstadkommas genom att sätta ett gränsvärde uttryckt i specifik aktivitet (Bq/kg) eller dosrat på något karakteristiskt ställe i förhållande till det radioaktiva materialet.
  3. I föreskriften används både begreppet ”radioaktivt material” och ”radioaktiva ämnen”. Det bör klargöras vad skillnaden är, eller om begreppen är synonymer bör endast ett av dem användas.
  4. I kommentarerna används siffror från IAEA om bl.a. antalet reaktorer i drift i december 2000. När föreskriften ges ut i slutlig utgåva bör senaste tillgängliga siffror vid det tillfället användas.
  5. I Föreskriften definieras ”slutligt avställd anläggning”. Trots detta används andra begrepp som ett slags ”populärförklaring” till begreppet. Ett exempel är ”… Upphört att producera ström …”. Sådant bör inte förekomma. När det gäller den föreslagna definitionen av ”slutligt avställd anläggning” förutsätter definitionen att det som är den ”huvudsakliga verksamheten” är det som gör att anläggningen är en ”kärntekniska anläggning”. Rent tekniskt är det dock fullt möjligt att såväl upphöra med elproduktion i en anläggning (huvudsaklig verksamhet?), men fortsätta med nukleär värmeproduktion, som att upphöra med den nukleära verksamheten, men fortsätta el- och ev. värmeproduktion med någon konventionell energikälla. I sådana fall kan friklassning vara mycket angelägen. Det kan kanske därför vara mer ändamålsenligt att definiera ”slutligt avställd (kärnteknisk) anläggning” utifrån att den nukleära verksamheten upphört och inte kommer att årterupptas.

Med vänlig hälsning
Nils-Erik Nilsson
vice ordförande

Kan ej kommentera.