Glöm inte kärnkraften i valet!

Uttalande inför valet av MFK:s styrelse

Under ordförandeskap av Docent Ragnar Hellborg, Lunds universitet, gjorde styrelsen för Miljövänner för Kärnkraft den 10/9-98 följande uttalande inför valet:

Opinionsundersökningar detta år visar att en stark majoritet av svenska folket vill använda kärnkraften till dess att nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl. Mindre än 20% stöder linjen att stänga reaktorer genom regeringsbeslut oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning. Ändå är det den linjen som en majoritet i Sveriges riksdag har följt.

Miljövänner För Kärnkraft vänder sig emot beslutet att skrota Barsebäck – ett av världens säkraste kärnkraftverk – och emot de uttalade avsikterna att snarast gå vidare med nedläggning av övriga svenska kärnkraftverk.

Nedläggningspolitiken är i uppenbar otakt med svensk opinion. Den medför ökade utsläpp av bl.a. växthusgaser och går därmed stick i stäv mot de miljöansträngningar som opinionen sätter främst, nämligen att motverka klimatförändringar. Den innebär också ett ofattbart bortkastande av miljarder av surt betalade skatter.

Sverige satsade starkt på kärnkraft för att minska beroendet av olja och då alla linjer i folkomröstningen 1980 uttalade sig för en avveckling, så skedde detta i föreställningen att kärnkraften snart skulle kunna ersättas av ekonomiskt acceptabla förnybara energikällor. I dag – nästan 20 år senare – vet majoriteten av det svenska folket att vi i kombinationen kärnkraft-vattenkraft har ett av världens mest miljövänliga och effektiva system för att producera elektricitet. Den vet också att sol, vind och biomassa bara skulle kunna täcka en liten del av vårt elbehov.

Säkert vet också alla de politiska partierna detta. Vad ledande kärnkraftsavvecklare har i tankarna – fast de oftast bara mumlar om det – är att ersätta el från uran främst med el från fossilgas. Men vill svenska folket bränna norsk och rysk fossilgas i stället för små mängder uran? Vill det släppa ut stora mängder växthusgaser i jordatmosfären i stället för att stoppa ner minimala mängder kärnavfall i stabila djupförvar? Säkert inte!

Miljövänner för Kärnkraft anser

  • det förfärande och demokratiskt otillfredsställande att nya beslut om kärnkraftsavveckling kan komma att fattas under den kommande mandatperioden utan att dessa väsentliga frågor förts in i centrum av debatten mellan partierna i årets valrörelse,
  • att de politiska partier som ställt sig bakom avvecklingsbesluten måste ompröva sin hållning – för miljöns skull, för ekonomins skull och för kommande generationers skull,
  • att det är högst ovisst om någon ekonomiskt acceptabel miljövänlig källa till elproduktion i stor skala kan utvecklas innan de nuvarande svenska kärnkraftverken bör stängas av säkerhetsskäl eller ekonomiska skäl och att alla partier därför måste öppna sig för att acceptera en ny generation kärnkraftverk,
  • att resurser bör satsas på att förbättra eller avveckla otillfredsställande kärnkraftverk på andra sidan Östersjön, i stället för att skrota väl och säkert fungerande svenska,
  • att alla väljare bör vara medvetna om att den svenska kärnkraftens fortbestånd är en utomordentligt viktig fråga i årets val.

Ragnar Hellborg, Ordförande
Docent i tillämpad fysik vid Lunds universitet

Kan ej kommentera.