Remissvar avseende Nationell rapport enligt IAEA konventionen om kärnsäkerhet

Miljövänner för Kärnkraft anser att denna första svenska rapport under IAEAs konvention ”Nuclear Safety” är ett väl genomarbetat dokument. Rapporten är en utmärkt beskrivning av en säkerhetskultur, som omfattar såväl kärnkraftsägarna som myndigheterna. Denna säkerhetskultur leder på ett synerligen genomgripande sätt till en kontinuerlig övervakning och styrning och till en långsiktig utveckling. Fundamentalt är de på erfarenhet grundade ständigt pågående förbättringarna av alla slag -tekniskt, rutinmässigt, organisatoriskt, kompetensmässigt- samt utnyttjande av teknisk utveckling. Detta baseras på erfarenheter vunna vid kärnkraftverk i Sverige och utomlands. Rapporten är ambitiöst upplagd, detta är värdefullt särskilt som det kan bidraga till att en hög rapportstandard blir regel under konventionen. Endast på det sättet kan konventionen få den ”incentive” karaktär som den är avsedd att ha och endast på det sättet blir underlaget tillfyllest för en verksam ”peer review”.

Miljövänner för Kärnkraft konstaterar med stor tillfredställelse att på samtliga av IAEA konventionens artiklar nr 4 till 19 är slutsatserna för Sveriges del ”…complies with the obligation…”. Detta visar vilken hög nivå kärnsäkerheten har i Sverige. Dock stämmer slutkommentarerna till artikel 11 ”Financial and human resources” -där den framtida begränsade tillgången på kvalificerad personal påpekas- till eftertanke. Svensk kompetens inom området kärnteknik i ett längre tidsperspektiv måste på lämpligt sätt säkerställas. Svenska myndigheters underlåtenhet att i detta avseende agera kommer att leda till ett brott mot IAEA konventionen.

Miljövänner för Kärnkraft har inte funnit anledning till några kommentarer om dokumentets tekniska innehåll, däremot har vi några allmänna och språkliga kommentarer (den ”Draft version” vi har granskat är daterad 98-06-09″):

Utkastet behöver språkgranskas. Mindre defekter i engelskan är acceptabelt, men fel ordval kan leda till missförstånd. Några exempel är:

 • sid. 5 rad 2n; står ”to to” bör stå ”to”
 • sid. 6 rad 18; står ”prority” bör stå ”priority”
 • sid. 8 stycke 3; ”outspoken reason” bör kanske snarare vara ”explicit”.
 • sid. 9 stycke 2; ”Conditional Act” bör kanske snarare vara ”Act on Conditions”.
 • sid. 9 stycke 4; ”resigned on” bör kanske vara ”resigned due to”.
 • sid. 9 stycke 7 och på sid. 10; linjerna i folkomröstningen kallas ”alternatives” bör kanske hellre kallas ”options”.
 • sid. 9 stycke 2, sid. 11 stycke 3 och 7 och eventuellt på fler ställen; Moderaterna kan ej översättas med ”Right wing” utan bör hetta ”Conservative”. Man bör inte i en officiell skrift klumpa ihop (v) och (mp) som ”left wing”.
 • sid. 46 rad 16; står ”Resue” bör stå ”Rescue”
 • sid. 88 rad 8; står ”var” bör stå ”was”
 • sid. 118 rad 6; står ”the the” bör stå ”the”
 • sid. 118 rad 15; står ”licnesee” bör stå ”licensee”(?)
 • sid. 118 rad 9n; står a hour” bör stå ”an hour”
 • sid. 126 rad 3; står ”retarining” bör stå ”retraining”
 • I avsnitten ”Forward” och ”Executive Summary” bör man helst inte använda förkortningar.
 • Ibland förklaras förkortningar ibland inte. En konsekvent genomgång av hela textmassan vad avser förkortningar bör göras.
 • I avsnitt A1, 1.1 bör senaste energiuppgifter införas (NUTEK bör ha 1997-års siffror tillgängliga), likaså bör anges vilket år uppgifterna avser.
 • Layouten kan på sina ställen förbättras, t. ex. tabellen som är delad mellan sidorna 55 och 56 bör flyttas till en sida.
 • Appendix 6 bör översättas till engelska, för övriga appendix bör bättre kopior eftersträvas. På sidan 11 saknas en förklaring av hur besluten (”de oåterkalliga”) om reaktorstängningarna 1995 och 1996 återkallades.

Ragnar Hellborg
ordförande

Kan ej kommentera.