Hans Blix invald i Miljövänner för Kärnkrafts styrelse

Miljövänner För Kärnkraft:s årsmöte

Föreningen Miljövänner För Kärnkraft avhöll under lördagen sitt årsmöte på Barsebäcksverket.

Docent Ragnar Hellborg, Lunds universitet, omvaldes som ordförande. IAEA:s förre generaldirektör Hans Blix invaldes i styrelsen.

Vid årsmötet antogs följande uttalande:

Barsebäck är, liksom de andra svenska kärnkraftverken, ett väl fungerande kraftverk med mycket liten miljöpåverkan, jämfört med andra relevanta energialternativ. Riskerna för miljön och för människors hälsa är extremt låga i alla delar av produktionen, från uranbrytning, via anrikning och elproduktion ända fram till slutförvaring av bränsle och rivning av anläggningen.

De svenska kärnkraftverken tar också ett ovanligt stort ansvar för hela produktionskedjan. Som exempel kan man här nämna att man åtagit sig strikt ansvar för hela hanteringen, låt vara till ett begränsat belopp. Detta gör att det vid en eventuell olycka alltid finns en juridiskt ansvarig organisation, som dessutom har en försäkring som enbart kan användas för att ersätta tredje man. Ett annat exempel är det fulla ansvaret för allt avfall, inklusive rivning av anläggningarna. Till detta avsätts pengar ur den nuvarande produktionen.

Att i denna situation lägga ner Barsebäck kan bara leda till försämringar av miljön och ökande hälsorisker för människorna i Sverige och i andra länder. Den närmast till hands liggande ersättningen för elproduktionen i Barsebäck är att man i Danmark ökar produktionen i sina kolkraftverk. Detta kommer att leda till försämrad miljö både i Danmark, Sverige och andra länder genom ökade utsläpp av koldioxid, försurande gaser mm. Ökad kolanvändning leder till mycket värre olycks- och hälsoproblem vid kolgruvorna än dem man undviker vid uranbrytning. Förutom det i praktiken okontrollerbara gasformiga avfallet från en sådan koleldning kommer askan att utgöra ett hot mot miljön, i form av tungmetaller och andra gifter. Det finns heller ingen som tar ansvaret för riskerna som är förknippade med kolkraft.

Regeringen har tillsammans med C och V beslutat att lägga ner Barsebäck. Man har vägrat att utreda konsekvenserna för miljön av ett sådant beslut. Nedläggningsbeslutet kan inte ses som något annat än en politisk maktdemonstration, där man uppenbarligen är villig att offra miljön och människors hälsa och liv för att behålla makten.

Att regeringen dessutom inte drar sig för att köra över folkviljan framgår klart av den senaste SIFO-mätningen som visar att 82% av svenska folket motsätter sig regeringsbeslutet. Ett beslut som bara 15% stödjer.

Miljövänner för Kärnkraft vädjar till beslutsfattarna:

För miljöns och människors hälsas skull, överge den politiska prestigen och riv upp beslutet om nedläggning av Barsebäck.

För närmare upplysningar kontakta
Docent Ragnar Hellborg
Telefon 046-222 76 44
Mobil 010-670 56 09

Kan ej kommentera.