Remisskommentarer till SKI:s Föreskrift om säkerhet i vissa kärntekniska anläggningar samt SKI:s allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna enligt ovan

Miljövänner För Kärnkraft finner föreskriften och dess tillämpingsanvisnig som i huvudsak bra. Man kan dock anmärka att vissa av de ställda kraven knappast är objektivt mätbara utan lätt blir föremål för subjektiva bedömningar. De kan därför bli svåra att kontrollera och följa upp. Ett par exempel på detta är:

  • 3 Kap 1§ som stadgar att Konstruktionen av en anläggning skall ”… uppfylla krav på tillförlitlighet och driftstabilitet, på fysiskt skydd samt på kontroll- och provningsbarhet …”, utan att några objektivt mätbara krav anges.
  • 5 Kap 5§ krävs ”ändamålsenliga ledningsutrymmen, tekniska system, hjälpmedel och skyddsutrustning”. Likaledes utan objektivt mätbara minimikrav.
  • I de allmänna råden till 2 Kap 2§ punkt A2 ”… aktivitetsnivån höjs signifikant”
  • I de allmänna råden till 4 kap 2§ sägs att en säkerhetsgranskning bör generellt ”hålla god kvalitet och vara granskningsbar …”

I avsnitten som behandlar vilka händelser som skall rapporteras till SKI (7 kap) finns drag av moment 22. I föreskriften anges de svårbedömda kriterierna ”som väsentligt påverkar säkerheten” och ”av betydelse för säkerheten eller för det fysiska skyddet”. Detta förtydligas i bilaga 4 och i de allmänna råden till nivåer på INES-skalan. Men eftersom det är just SKI som fastställer till vilken nivå på INES-skalan en händelse skall hänföras så krävs en rapportering för att få händelsen iförd på skalan och kunna avgöra om rapporteringenvar nödvändig.

Det vore enligt Miljövänner För Kärnkrafts menig en fördel om man kunde arbete bort dessa brister.

Ragnar Hellborg
ordförande

Kan ej kommentera.