12 reaktorer – 12 frågor och svar

Miljövänner För Kärnkraft har med stigande förvåning iakttagit hur kärnkraftdebatten i media och bland politiker fortfarande förs med politiska/taktiska slagordsargument utan någon som helst koppling till verkligheten och nyttan för Sverige.

Som en reaktion på denna ”flum”-debatt sände vi följande brev med 12 frågor till regering och riksdag före riksdagens juluppehåll 1996.

Efter juluppehållet sände vi ett motsvarande brev med 12 svar på frågorna.

Till:
Sveriges Statsminister
Den Svenska Regeringen
Sveriges Riksdagsledamöter

12 kärnreaktorer – 12 frågor
Skall politisk prestige gå före Sveriges väl?

Sverige står inför ett mycket viktigt beslut om energiförsörjningen. En ingrediens att då ta ställning till är en avstängning av våra svenska kärnkraftverk. Inför ett miljömässigt och ekonomiskt så avgörande beslut är det viktigt att göra klart för sig vilka fördelar Sverige kommer att få vid en sådan avstängning. Nedan följer 12 frågor som Du bör tänka igenom och förvissa Dig om att Du kan besvara med vetenskapligt styrkta fakta, innan Du fattar beslut om Sveriges energiframtid.

 1. På vilket sätt påverkas miljön i Sverige vid en avveckling av den svenska kärnkraften?
 2. Vilket energislag orsakar idag flest cancerfall i Sverige, kärnkraft eller vedeldning?
 3. Vilket har gett svenska folket störst stråldos, energibesparing genom tätning av våra bostadshus eller kärnkraften?
 4. Finns det något kraftslag som är mindre hälsofarligt än kärnkraft? I så fall vilket?
 5. Finns det något kraftslag som har lägre total kostnad (= samhällskostnad) än kärnkraften? I så fall vilket?
 6. Finns det något kraftslag som tar större ansvar för allmänheten (= tredje man) än kärnkraften? I så fall vilket?
 7. Finns det något kraftslag som har en miljömässigt mindre skadlig ”bränslehantering” än kärnkraften? I så fall vilket?
 8. Finns det något kraftslag som tar hand om allt sitt avfall på ett bättre sätt än kärnkraften? I så fall vilket?
 9. Hur stora är riskerna från kärnkraft i förhållande till andra risker i samhället?
 10. Om man ändå vill minska riskerna från kärnkraften för svenska folket, hur får man störst riskminskning för pengarna? Genom att lägga ner svensk kärnkraft eller förbättra/ersätta kärnkraften på andra sidan Östersjön?
 11. Vem är bäst lämpad att välja produktionsmetod, när samhället ställer upp miljö- och säkerhetsregler, kraftföretag eller politiker?
 12. På vilket sätt är den s.k. Hjärntvättsparagrafen (= kärntekniklagens §6) till nytta för Sverige?

Om Du inte vet var Du skall söka svaren på dessa frågor så står naturligtvis Miljövänner För Kärnkraft gärna till tjänst med uppgifter och referenser där Du kan kontrollera riktigheten. Vi hoppas att Du kommer att fatta ett klokt beslut.

Med vänlig hälsning

Ragnar Hellborg
ordf. i Miljövänner För Kärnkraft
docent i tillämpad kärnfysik

Till:
Sveriges Statsminister
Den Svenska Regeringen
Sveriges Riksdagsledamöter

12 kärnreaktorer – 12 svar
Skall politisk prestige gå före Sveriges väl?

För ett tag sedan fick Du ett brev med 12 frågor, som vi bad Dig tänka igenom och förvissa Dig om att Du kan besvara med vetenskapligt styrkta fakta, innan Du fattar beslut om Sveriges energiframtid. Nedan följer våra svar på de 12 frågorna. Om Du av någon anledning har förlagt frågorna så hittar Du dem på nytt på baksidan av detta brev.

 1. Oavsett energislag kommer en kärnkraftavveckling att försämra hälsa och miljö genom ökade utsläpp till atmosfären.
 2. Vedeldning ger redan i dag lika många cancerfall om året i Sverige som Tjernobylolyckan beräknas ge på 50 år. a
 3. Energibesparing genom tätning av bostadshus har tredubblat svenska folkets stråldoser från radon inomhus.
 4. Trots Tjernobylolyckan finns det inget kraftslag som är mindre hälsofarligt per kWh än kärnkraft.
 5. Endast befintlig vattenkraft har lägre total kostnad (= samhällskostnad) än kärnkraften. b
 6. Strikt ansvar och försäkringstvång gör att kärnkraften har större ansvar för allmänheten (= tredje man) än andra kraftslag.
 7. Endast befintlig vattenkraft och vindkraft kan ha en miljömässigt mindre skadlig ”bränslehantering” än kärnkraften. b
 8. Inget annat kraftslag än kärnkraften tar hand om allt sitt avfall.
 9. Kärnkraftens risker är mycket små jämfört med många andra ”vanliga” och accepterade risker i samhället.
 10. Genom att fortsätta det påbörjade säkerhetsarbetet med kärnkraften på andra sidan Östersjön minskar vi riskerna mer än om vi lägger ner den svenska kärnkraften.
 11. När samhället ställer upp miljö- och säkerhetsregler genom politiska beslut bör kraftföretagen vara bäst lämpade att välja produktionsmetod.
 12. Den s.k. Hjärntvättsparagrafen (= kärntekniklagens §6) förhindrar utveckling av ännu säkrare och miljövänligare teknik till nytta för Sverige.

a) Jfr. SSI:s och Naturvårdsverkets beräkningar.

b) Se ”Bakgrund” 2/96 utgiven av KSU.

Miljövänner För Kärnkraft står givetvis gärna till tjänst med fler uppgifter och referenser där Du kan kontrollera riktigheten i våra svar. Vi hoppas att Du kommer att fatta ett klokt beslut.

Med vänlig hälsning

Ragnar Hellborg
ordf. i Miljövänner För Kärnkraft
docent i tillämpad kärnfysik