Remiss av förslag till föreskrifter om omhänder-tagande av kärntekniskt avfall, arbetsnamn SSMFS-KÄKA

Yttrande från Miljövänner för Kärnkraft

Miljövänner för Kärnkraft, MFK, har erbjudits svara på remiss SSMFS-KÄKA. MFK finner förslaget välskrivet i sina huvuddrag, men vill problematisera följande tre understrukna begrepp:
Vem som har entydigt
ansvar visavi kärntekniklagen respektive strålskyddslagen för omhändertagande av kärntekniskt avfall samt att detta tas om hand utan onödigt dröjsmål.

I förslaget kallat SSMFS-KÄKA till ny författningssamling (SSMFS) sägs dagens kravbild ha utvecklats, förtydligats och förändrats. MFK anser emellertid att i förslaget finns föråldrade drag, exempelvis i synen på avfall. Sådant motverkar utveckling och förändring i överensstämmelse med internationell forskning, samt brister i stringens. För att man ska veta vad man talar om krävs juridiskt bindande formuleringar med bakgrund i forskning, inte i tidsberoende och individuella tolkningar. Man bör helt enkelt med modernt cirkulärt tänkande finna en dynamisk definition av begreppet, så att mängden avfall minimeras och nyttan maximeras. Det är möjligt utan att göra avkall på säkerheten.

MFK ser lagstiftningen kring svensk kärnkraft som den första och hittills enda moderna lag som reglerar allt ansvar för hela verksamhetscykeln, däribland speciellt omhändertagande av avfall som denna remiss avser. MFK menar vidare att samma ansvar borde införas i lag för all annan industriell och samhällelig verksamhet på samma sätt som för kärnkraft med krav på tillräcklig fondering innan den kan tillämpas på kärnkraften. Det kan inte vara rimligt att någon verksamhet kan undslippa totalansvar för hela sin verksamhet. Skall exempelvis ansvar inte utkrävas för skador som fossilanvändning stått och står för? Att tillämpa ett sådant ansvar på enbart en verksamhet, kärnkraften, men inte på andra verksamheter innebär en allvarlig snedvridning av marknaden genom missgynnande av denna verksamhet.

MFK betonar allmänt, att innebörden av begreppet avfall inte är en gång för alla givet och bör definieras med hänsyn härtill i en anda som överensstämmer med god och cirkulär miljöhänsyn. MFK anser vidare att formuleringen utan onödigt dröjsmål snarast tillämpas och tas på allvar så, att ett utbyggt mellanlager i Oskarshamn färdigställs för att nödvändig drift vid svenska reaktorer kan ske utan avbrott framöver – det brådskar!

Detaljerade kommentarer på de tre ovan nämnda aspekterna: Ansvar, Avfall och Utan onödigt dröjsmål, ges i bifogat excelblad.

Avslutningsvis vill MFK citera chefsjurist Ingvar Persson vid SKI (SKI-rapport 2005:11; ISSN 1104–1374; ISRN SKI-R-05/11-SE):

Ett lands lagar reflekterar de värderingar och den politik som förs i landet. Detta gäller inte minst för Sverige där principen ”land skall med lag byggas” har ända från medeltiden funnits med som en ledstjärna i den svenska författningsutvecklingen.

Carl Erik Magnusson
Ordförande

Kan ej kommentera.