Yttrande: SSMs skrivelser angående Studsviks-lagen

Remiss M2016/02535/Ke angående Strålsäkerhetsmyndighetens
1. rapport Regeringsuppdrag att utreda effekterna av den s.k. Studsvikslagens upphävande (dok-nr SSM2015-5968-3), samt
2. skrivelse med anmälan om avgift för 2017 enligt lagen (1988:1597) om finansieringen av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (dok-nr SSM2016-192-10)

Med anledning av rubricerad remiss avger här Miljövänner för kärnkraft sitt yttrande:

Med hänsyn till det vi nu rimligen kan förutse verkar kostnadsuppskattningen för den hantering som här avses vara rimlig. Vi anser att den kärntekniska kompetens som ännu finns i vårt land är tillräcklig och lämplig för de verksamheter som avses i denna granskning.

Emellertid:
Kompetens bör inte förväxlas med kostnadsansvar. Man kan ha synpunkter på omfattningen av vad som rimligen kan vara kärnkraftens ansvarsområde. Miljövänner för kärnkraft ställer sig tveksam till att civil kärnkraft, i såväl samhällsägd som privat regi, ska belastas med kostnader för alla de verksamheter som här listas. Miljövänner för kärnkraft ifrågasätter rimligheten i att kärnkraft som affärsdrivande verksamhet ska betala för statlig verksamhet från kärnteknikens begynnelse och exempelvis följder av verksamheten i Ranstad.

Därmed uppstår följande viktiga frågor att besvara:
Är det moraliskt försvarbart att civil, fredlig elproduktion ska belastas med kostnader som, åtminstone delvis, uppstått som följd av att svenska staten en gång hade militära ambitioner att skaffa atomvapen och delvis därför hade ett framskridet program för att täcka eget uranbehov, för plutoniumproduktion i Marviken samt för egen provning av taktiskt vapen i Norrland? Miljövänner för kärnkraft anser det vara det otänkbart att i något avseende blanda samman civil kärnkraft med militär verksamhet.
Är det rimligt att elproduktion med kärnkraft ska belastas med allehanda kostnader samtidigt som andra mogna branscher, vars produktion kallas förnybar, får subventioner och produktionsfördelar framför kärnkraften? Hur länge är sådana subventioner hållbara?

MFK förordar därför, att produktion av el tar kostnads- och miljöansvar för sin verksamhet över hela livscykeln, men bara för sin. Vi anser att detta skall gälla i all näringsverksamhet.