Kärnkraft räddar miljontals liv

Av Lars Wiegert MFK sekr.
Klimatforskare vid NASA och Columbia University i New York har beräknat att den minskade användningen av kol och olja som kärnkraften ersatt under perioden 1971 till 2009 har förlängt livet på 1,84 miljoner människor genom minskade luftföroreningar och därmed minskade fall av lungcancer och kronisk bronkit. Dessutom har kärnkraft minskat utsläppen av växthusgaser med 64 gigaton och därmed avsevärt begränsat människans påverkan på klimatet.

Underlag för dessa siffror har funnits sedan tidigt 90-tal då den sk ExternE-utredningen [1] om utsläpp i Europa togs fram. Den har sedan följts upp senast 2005. En sammanfattning av resultaten finns i Analysgruppens rapport ’Hälsorisker vid elproduktion’ [2]. Den senare har tolkat resultaten från ExternE till ”antal dödsfall per Twh ” för olika energislag. Där framgår att kol och lignit (brunkol) dödar 25 respektive 19 människor per Twh i den europeiska energimixen. För bioenergi är siffran 12 dödsfall per Twh. För kärnkraft är siffran mindre än 1.

I ExternE-utredningen har även olycksfall räknats in, såsom haverier, gruvolyckor och dammkatastrofer. Vad som ofta överdrivits i olika sammanghang är antal dödsfall på grund av reaktorolyckor. Hittills, under de drygt drygt 40 år som kärnkraft funnits har fem härdsmältor inträffat, varav fyra i lättvattenreaktorer (TMI 1979 och Fukushima 2011) och en i grafitmodererad reaktor (Tjernobyl 1986). I TMI-haveriet skedde inga utsläpp som ledde till evakuering. Ingen blev skadad, ingen dog. I Fukushima var det tre härdsmältor på rad som resulterade i utsläpp med evakuering som följd. Ännu har inga skador inträffat av strålning från Fukushima. Stråldoserna är så pass låga och evakueringen så effektiv, att UNSCEAR bedömer de faktiska doserna på civilbefolkningen så låga, att någon ökning av cancer i långtidsförloppet inte kommer att kunna kopplas till olyckan [3]. Endast Tjernobylolyckan har medfört akuta strålskador med ca 32 dödsfall bland röjningspersonalen. Mindre än 20 civila dödsfall har kunnat kopplas till olyckan [4]. Teoretiskt kan ökningen av cancerdödsfall i långtidsförloppet uppgå till 0.04 procent i närområdet, från c:a 25% till c:a 25,04%.

Det är alltså mindre än 20 st dödsfall av civilbefolkningen i hela världen, som kan kopplas till kärnkraft under de 40 åren den funnits. Under samma tid har kärnkraften räddat två miljoner människor. Enligt de nämnda klimatforskarna kan ytterligare sju miljoner människor räddas under de kommande 40 åren om all fossilkraft ersätts med kärnkraft. Inte är det kärnkraft som ska avvecklas först! Den både räddar liv och bidrar starkt till att uppfylla klimatmålen.

Referenser:
[1] http://www.externe.info/externe_d7/?q=node/8
[2] http://www.analys.se/lankar/Bakgrunder/2001/Bkg%201-01.pdf
[3] http://www.world-nuclear-news.org/RS_UN_approves_radiation_advice_1012121.html
[4] http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf