Kärnkraften en nyckelkomponent i världens framtida energiproduktion

Av Bengt Lindhé (Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel.)

I två tidigare artiklar har jag refererat delar av Vetenskapsakademiens nyligen utkomna skrift ”Sveriges energisituation i ett europeiskt och globalt alternativ”. Den första handlade om vindkraft, den andra om fossilfri energiproduktion. Denna tredje artikel är ett referat av skriftens syn på kärnkraft.

Efter 2004 har antalet kärnkraftreaktorer som byggts i världen varit fler än de som stängts av, bortsett från 2011 då åtta reaktorer stängdes av som en följd av det tyska avvecklingsbeslutet. Enligt World Nuclear Association (WNA) fanns år 2013 i januari 435 reaktorer anslutna till elnäten, 65 under byggnad, 167 planerades för den närmaste 10-årsperioden och ytterligare 367 var föreslagna att tas i drift inom 15 år. Flera av de befintliga reaktorerna börjar dock åldras och en avveckling av gamla reaktorer sker kontinuerligt, men det är fler som byggs än som stängs av. Bland de länder som för närvarande bygger flest reaktorer kan nämnas Kina, Indien, Sydkorea och Ryssland. Kina intar en tätposition med 29 reaktorbyggen och ambitionerna för ytterligare byggen är höga, främst för att ersätta en del av Kinas kolkraftverk. Inom EU diskuteras nya reaktorbyggen i vissa östeuropeiska stater, Finland, Frankrike och Storbritannien.

Globalt svarade kärnkraften 2010 för 13 % av elproduktionen, i Sverige för 43 % och i EU för 28 %. Inom EU kommer därutöver 53 % av elen från fossila bränslen, 14,4 % från vattenkraften och 4,6 % från sol- och vindkraft. I och med att den fossila elproduktionen ersätts med ökad andel intermittent väderberoende el (sol och vind) får kärnkraften en allt viktigare roll som baskraft för stabilisering av elsystemet.

Det kommer inte att bli brist på kärnbränsle. Den 4:e generationens reaktorer som nu utvecklas kommer att utnyttja uranets energiinnehåll 100-falt bättre än nuvarande reaktorer och avfallets långlivade restprodukter destrueras. Det finns också klyvbart uran och torium i jordskorpan och i havet motsvarande miljontals års behov. Havet innehåller också tungt väte som kan hålla framtida fusionsreaktorer i gång för i princip obegränsad tid. Den mycket ringa åtgången av kärnbränsle gagnar miljön. Sveriges årliga energitillförsel motsvarar lasten av en enda långtradare lastad med klyvbart uran jämfört med två miljoner långtradare om kol vore alternativet.

När det gäller säkerhetsfrågorna är våra reaktorer redan försedda med filter som innesluter en eventuell härdsmälta. Mediernas redovisning av händelser som har med säkerhetsfrågorna att göra är mycket starkt vinklade. Ingen människa dog i Harrisburg och än så länge har ingen dött av strålning efter Fukushimakatastrofen och sannolikt kommer ingen att göra det heller. Av de tusentals barn som drabbades av sköldkörtelcancer efter Tjernobylkatastrofen var det 15 som dog. Adderar man det trettiotal arbetare som dog av direkta strålskador är summan mindre än 50. Den ökade cancerfrekvensen bland befolkningen går inte att mäta med någon större precision eftersom 20 % av oss dör av cancer av skilda orsaker. Att femtusen kinesiska kolgruvearbetare årligen dör i direkta gruvolyckor uppmärksammas inte av media som också är omedvetna om de c:a 100 000 som årligen dör i stendammlunga. Än mindre känt är att röken från USA:s 400 kolkraftverk orsakar förtida död för 40 000 människor årligen bara i USA (uppgiften från Olahs bok Bortom olja och gas). Man börjar så långsamt få siffror på dödsfallen i Tyskland som en följd av röken från de tyska kolkraftverken. Mer än 300 årligen är den senaste noteringen. Innehållet i detta stycke har inte hämtats från Vetenskapsakademiens rapport.

Vetenskapsakademiens rapport avslutas med följande konstaterande: ”Kärnkraft är också den mest hållbara av alla energikällor när det gäller materialbehoven för att bygga kraftverk, något som framgår av ett arbete vid Stuttgart Institute of Energy Economics. Kärnkraften har goda förutsättningar att bli en nyckelkomponent i världens framtida fossilfria baskraft”.