Remisyttrande angående försöksverksamhet med stöd ur kärnavfallsfonden till vissa ideella föreningar

Miljövänner för kärnkraft har granskat Statskontorets rapport ’Samråd, stöd och slutförvar – en utvärdering av stöd till ideella organisationer ur Kärnavfallsfonden’ (2008:5). Miljövänner för kärnkraft ber med anledning av detta härmed att få avge följande yttrande:

Miljövänner för kärnkraft anser generellt sett att frågan kring slutförvaret av kärnavfall ibland blåses upp till orimliga proportioner jämfört med hantering av icke-radioaktivt miljöfarligt avfall och med annan potentiellt miljöfarlig verksamhet.

Att ge ideella organisationer ekonomiska bidrag på i storleksordningen 1 miljon kronor per år för att delta i samrådsprocessen och att följa frågan ser vi som en del av denna uppblåsning och vi anser inte alls att det är motiverat.

Det finns ett statligt organ, Kärnavfallsrådet (tidigare KASAM), som gör grundlig oberoende granskning av slutförvaret. Vi anser att detta är tillräckligt och ser inte behovet att ideella organisationer parallellt ska utföra samma uppgift.

Det är i och för sig bra att nationella ideella organisationer ges möjlighet att delta i samrådet kring slutförvaret, men detta bör ske enligt Miljöbalkens normala regler utan något särskilt ekonomiskt stöd.

Då samrådsmötena ofta hålls på platser som man vara besvärliga att ta sig till för den som inte bor på orten så kan man möjligtvis tänka sig ett begränsat stöd för att täcka resor och andra direkta kostnader för att delta på samrådsmöten.

Men vi motsätter oss bestämt att stödet får används för att anställa personal, informera allmänheten och annat. De två organisationer som fått huvuddelen av stödet (MKG och Milkas) är uttalat negativa till kärnkraft och det framgår av rapporten att de ibland använt Kärnavfallsfondens pengar till allmän propaganda mot kärnkraft som inte är kopplat till slutförvaret. Vi anser att detta är ett grovt missbruk av Kärnavfallsfondens pengar som måste upphöra. Statskontoret anför i och för sig att stödet inte får användas till allmän propaganda mot kärnkraft, men har inget trovärdigt förslag för hur detta i praktiken ska kontrolleras.

För att undvika missbruk föreslår vi att varje stödberättigad person som deltar på ett samrådsmöte skickar in reseräkning direkt till den myndighet som delar ut stödet, istället för att stödet slussas genom den ideella organisationen.

Vi tillstyrker att kravet på medlemsantal sänks till 1000. Ingen blir gladare av att flera organisationer klumpar ihop sig i artificiella konstruktioner som Milkas bara för att kunna få stöd.

Kan ej kommentera.