Remiss KOM(2002)456/KOM(2002)457

Remiss KOM(2002)456
Förslag till beslut om ändring … ta upp Euratomlån i syfte att bidra till finansiering av kärnkraftverk

Remiss KOM(2002)457
Förslag till rådets beslut om ändring … i syfte att bidra till finansiering av kärnkraftverk

Miljövänner för Kärnkraft (MFK) har granskat rubricerade handlingar och stöder förslaget att öka gränsen för kommisionens befogenheter att uppta Euratomlån från 4000 till 6000 Miljoner euro för att kunna bidra till investeringar som kan leda till att så många kärnkraftverk som möjligt i närområdet till EU kan få en västeuropeisk säkerhetsstandard.

Miljövänner För Kärnkraft menar att det är viktigt i de fall där EU skall bidra till avveckling av kärnkraftverk eller andra kärntekniska anläggningar, att det begränsas till sådana anläggningar som inte med rimliga medel kan bringas till en säkerhetsstandard som är jämförbar med den västeuropeiska. Vi menar också att detta på ett tydligt sätt framgår av handlingarna.

Miljövänner För Kärnkraft ser det också som riktigt och positivt att man i motiveringen till beslutet framhåller att: ”Kärnenergin skall betraktas som ett av samtliga energialternativ både inom och utanför gemenskapen”. Detta innebär enligt vår mening att kärnkraft inte får missgynnas på bekostnad av andra, i vissa länder, mera politiskt omhuldade energislag. Vi menar att denna viktiga punkt bör genomsyra hela EUs energipolitik och genomdrivas i alla medlemsstater.

Väröbacka den 19 februari 2003
Bertil Gerhardsson
ordförande