Remisserna N2002/10308/ESB, N202/10323/ESB

Rapporter med underlag inför Regeringens prövning av, om villkoren är uppfyllda för stängning av Barsebäcks andra reaktor

Miljövänner för Kärnkraft (MFK) har granskat de konsultrapporter från ÅF resp. J&W samt de bilagor i form av rapporten från Svenska Kraftnät om effektbalansen och utdragen ur årsredovisningarna från STEM och Boverket, som är föremål för remissbehandling enlig ovan.

Miljövänner För Kärnkraft finner på basen av dessa rapporter och egna kunskaper att villkoren för avstängning av Barsebäck inte är uppfyllda:

  • Dels är effekt och energibalansen i förhållande till 1997 inte fullt kompenserade för bortfallet från Barsebäck genom ny elproduktion eller sparande
  • Dels kommer en avstängning av Barsebäck 2 att ge en klart negativ inverkan på klimatet och miljön.

Miljövänner För Kärnkraft avråder därför bestämt från att stänga Barsebäck 2 under överskådlig tid.

Man inser lätt att stängning av en grund(bas-)kraftanläggning av det slag som Barsebäck 2 utgör kommer att försämra såväl energi som effektbalansen och därmed minskar marginalen dels för stora effektbehov, t.ex. stark kyla, och dels för energibehov vid t.ex. torrår. Denna försämring sker alltid vid avstängning av produktionsanläggningen. Båda konsultrapporterna är också överens om att jämfört med tidpunkten för beslutet 1997 har man inte uppnått full kompensation för detta. Vi delar denna uppfattning.

Det viktigaste ur Miljövänner För Kärnkrafts synpunkt är dock påverkan på miljön och hälsoriskerna i samhället. I praktiken kommer varje form av ersättning för den elkraft som Barsebäck producerar att leda till försämring av miljön. Ett par exempel: Varje form av förbränning ger utsläpp av försurande, hälsofarliga och gödande ämnen (NOx, SOx, aromatiska kolväten osv.). Utbyggnad av ny vattenkraft (om sådan fanns tillgänglig) skulle ge stor påverkan på miljön i och i närheten av (strandregionen) de vattendrag som då skulle exploateras. Vindkraft har stor potentiell påverkan på såväl fågel som djurliv, både ovan och under mark och på fiskar och andra vattenlevande djur, det senare då placering inte sker på land. (Se Vindkraftutredningen SOU 1999:75 Bil 7). Den faktiska kunskapen om denna påverkan är enligt vindkraftutredningen mycket bristfällig eller i många fall t.o.m. obefintlig. Även elbesparing riskerar, om den sker genom t.ex. ytterligare tätning av hus, att leda till sämre inomhusmiljö och en ökad stråldos till människorna, som vida överstiger det de skulle kunna få från Barsebäck. En nedläggning av Barsebäck 2 kommer alltså under alla omständigheter att medföra försämringar för miljö och hälsa och vida överstiga den påverkan som anläggningen kan ge.

Båda konsultrapporterna har dessutom bedömt att i det nordiska kraftsystemet kommer en nedläggning av Barsebäck att kompenseras av ökad kolkraft från främst Danmark. Detta skulle ur miljösynpunkt vara det absolut sämsta ersättningen. Tyvärr måste vi instämma i denna slutsats. Det blir dansk kolkraft som i praktiken kommer att ersätta Barsebäck vid en nedläggning. Detta kommer att, förutom de risker för klimatet som koldioxiden anses medföra, också att ge ökad försurning och oönskad gödning till, naturligtvis i första hand Danmark, men också till Sverige p.g.a. de förhärskande västliga vindarna på dessa breddgrader. Detta ger en klart negativ inverkan på miljön, både i Sverige och Danmark.

Väröbacka den 8 januari 2003

Bertil Gerhardsson
ordförande i Miljövänner För Kärnkraft