Remiss EUM2002/1789/MK

Kommissionens meddelande till Rådet angående säkerhetsnormer för kärntekniska anläggninbgar m.m. inom den europeiska Unionen

Miljövänner för Kärnkraft (MFK) har granskat remissen ”Kommissionens meddelande till Rådet angående säkerhetsnormer för kärntekniska anläggningar m.m. inom den Europeiska Unionen” daterad 18 november 2002 och ber att få lämna följande synpunkter.

Kärnsäkerhet är inte bara en nationell angelägenhet. MFK finner därför att genom ett övergripande regelverk kan säkerheten vid nukleära anläggningar bättre upprätthållas. Detta gäller självklart hela hanteringen förknippad med kärnteknik från idrifttagande till nedmontering. Med ett utökat EU med upp till totalt 28 medlemmar och med idag mycket varierande kvalité på kärnteknik är ett gemensamt regelverk en nödvändighet.

Kandidatländerna har idag totalt 22 reaktorer. Av de tio länder som är aktuella för inträde redan år 2004 har fem länder kärnkraft med totalt 19 reaktorer.

Men även för de nuvarande medlemsländerna inom EU behövs ett gemensamt regelverk. För idrifttagning och drift finns fungerande regelverk av god kvalité. Däremot då det gäller avställning, som hittills inte varit en aktuell fråga, bör normer och regler samordnas. Detta kommer att aktualiseras inom en snar framtid då ett antal mindre och äldre reaktorer kommer att bli aktuella för avställning och nedmontering.

Miljövänner för Kärnkraft finner därför att det är bra med gemensamma regler för alla medlemsländer. Någon form av statlig tillsyn bör finnas. Dock måste regelverket och tidsgränser för dess införande vara flexibla så att nya och ekonomiskt svaga länder får tid på sig och ekonomisk hjälp att anpassa sig.

Väröbacka den 6 december 2002
Bertil Gerhardsson
ordförande