För miljöns skull – Behåll kärnkraften!

Lördagen den 96-03-23 hade föreningen Miljövänner för Kärnkraft sitt årsmöte på Bromma hotell i Bromma.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna presenterade Nils-Erik Nilsson Energikommissionens slutbetänkande och föredrog några synpunkter som kommer att ingå i Miljövänner för Kärnkrafts remissvar på betänkandet.

Årsmötet antog enhälligt nedanstående uttalande.

Uttalande 1996-03-23

Föreningen Miljövänner för Kärnkraft vill genom sitt årsmöte denna dag vädja:

För miljöns skull – Behåll kärnkraften!

Energikommissionens slutbetänkande och flera samstämmiga fristående utredningar visar entydigt på att en avveckling av kärnkraften innebär en kraftig belastning av vår miljö. Man har också visat på stora ekonomiska kostnader.

Men inte på någon punkt har man kunnat påvisa någon vinst med en avveckling.

I den allmäna debatten hävdas ibland att riskerna för befolkningen skulle minska med en kärnkraftavveckling.

Men allt tillgängligt material visar på ökade risker.

Kärnkraftmotståndare påstår ibland att en avveckling skulle ge nya arbetstillfällen. Att förstöra fullt funktionsdugliga reaktorer vore en enorm skadegörelse som naturligtvis kräver ersättningsarbeten.

Att ersätta fungerande kärnkraftverk ger sämre miljö och ökade hälsorisker för människorna.

För övrigt anser vi fortfarande att kärntekniklagens ”hjärntvättsparagraf” måste upphävas så att det inte längre är brottsligt att göra en jämförande beräkning av vad ny kärnkraft i Sverige skulle kosta, — inte minst ur miljö- och hälsosynpunkt — gentemot andra alternativ för elframställning.

Miljövänner för Kärnkraft:s årsmöte i Stockholm den 1996-03-23
genom

Nils-Erik Nilsson
vice Ordförande