Arkiv för kategori 'Remisser'

Yttrande: SSMs skrivelser angående Studsviks-lagen

170107

Remiss M2016/02535/Ke angående Strålsäkerhetsmyndighetens
1. rapport Regeringsuppdrag att utreda effekterna av den s.k. Studsvikslagens upphävande (dok-nr SSM2015-5968-3), samt
2. skrivelse med anmälan om avgift för 2017 enligt lagen (1988:1597) om finansieringen av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (dok-nr SSM2016-192-10) (mer…)

Yttrande: Program för miljökonsekvens-bedömning av anläggning för inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle (Esbo-remiss)

170107

Sammanfattning av MFKs yttrande:
– För att avsevärt minska börda på kommande generationer bör miljökonsekvensbedömningen beskriva rimliga åtgärder för att möjliggöra återtag av använt bränsle och eventuellt överväga att öka kapaciteten för mellanlagring i avvaktan på ny teknik som förverkligar redan fysikaliskt kända möjligheter.
– MFK anser att ytterligare intresse av ett fortsatt deltagande i processen med miljökonsekvens­bedömningen borde inte vara nödvändigt (mer…)

Yttrande över Betänkande SOU 2016:13, Palett för ett stärkt civilsamhälle

160725

Diarienr: Ku2016/00504/D (mer…)

Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

160725

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle.
Ärende: SSM 2015-1683 (mer…)

Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Clink-ansökan

160725

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Inkapslingsanläggning och Clab
Ärende: SSM 2015-2519. (mer…)

Yttrande: Införande av strålskyddsdirektivet 213/59/EURATOM i svensk lagstiftning

160725

Sammanfattning:
– MFK menar att lagen borde utökas till och inkludera alla potentiellt farliga miljöfaktorer. Detta för att få en bättre likabehandling av olika risker. (se stycke 1-2).
– MFK menar också att förklaringen till LNT skall förtydligas (stycke 3).
– MFK menar att begrepp som dosgräns, dosrestriktion och referensnivå kan utnyttjas och hållas isär samt även tillämpas för andra miljöfaktorer (stycke 4). (mer…)

Remiss – Finansiella åtgärder för hantering av restprodukter

140207

Följande remissvar har inlämnats till regeringen angående Remiss M2013/1587/Ke – Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) med samma rubrik. (mer…)

MFKs remissyttrande över SKBs ansökan om slutförvar

120524

SKB har lämnat in ansökningar om slutförvar och anläggning för inkapsling (Clink). Granskning av dessa görs av SSM som administrerar den nationella remissen, där MFK ingår som remissinstans. MFK har yttrat sig över slutförvarsärendet, men avstått från att ge synpunkter om Clink. Se brevet här

MFKs remisyttrande om Samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet

111010

Av Nils-Erik Nilsson, vice ordf. i MFK
Miljövänner för kärnkraft har granskat rapporten SOU 2011:18, med rubriken ”Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form”. (mer…)

Remiss: SKBs Fud-program 2010

101231

Av lars Wiegert, MFK sekr.
Miljövänner för kärnkraft (MFK) har av SSM inbjudits att avge remissvar angående SKBs Fud-program 2010.
Generellt vill MFK framhålla det stora förtroende som inges av SKBs framtagna metoder för hantering av kärnavfall och använt kärnbränsle och detta gäller även det framlagda Fud-programmet.
MFK anser dock att fud-programmet behöver ha tydligare fokus på återvinning av använt kärnbränsle och de fördelar som följer därav.
Läs hela remissvaret i pdf.