Granskning av boken ”Kärnkraft – himmel och helvete”

Av Magnus Hansson
Jag har läst boken ”Kärnkraft – himmel och helvete” av Gösta Elmquist och Bo Levin. Det är en bok som utger sig för att vara en neutral debattinlaga, men som är uppenbart anti-kärnkraft.
Författarna underkänner kategoriskt källor som FN, WHO, IAEA och UNSCEAR som varande kärnkraftlobbyister med ett dolt samarbete och en agenda att mörka kärnkraftens nackdelar. Istället hänvisas till icke angivna källor eller exempelvis TORCH-rapporten, Cindy Folkers, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, och en organisation som kallas BELRAD. Här står lite om dessa:
http://www.ippnw.org/
http://www.chernobylreport.org/
http://www.beyondnuclear.org/about/
https://en.wikipedia.org/wiki/Vassili_Nesterenko

Det är märkligt att ett förlag kan publicera en bok som den här helt utan faktakoll. Jag måste dra slutsatsen att det antingen är ett medvetet försök att sprida desinformation, eller att de helt enkelt inte begriper bättre. Om kärnkraftsmotståndet inte är bättre än så här har vi inget att oroa oss för!
Länk till boken:
http://www.heidruns.se/1100/1100.asp?id=4234
En av författarnas personliga sida:
http://elmquistmedia.se/artikel-nummer-tva/
http://elmquistmedia.se/artikel-nummer-tre/

Nedan är en lista på ett antal fel i boken:

S. 9 ”Världen har upplevt en rad kärnkraftsolyckor”
Det har inträffat 3 olyckor, varav 2 med personskador. Är det ”en rad”?

S. 11 ”En dödlig dos strålning innehåller inte mer energi än värmen i en klunk kaffe.”
Helt irrelevant, det gör inte en dödlig kula eller elstöt heller. Och en dödlig dos gift innehåller ingen energi.

S. 11 ”Strålningen finns bevarad i DNA”.
Nej, strålning bevaras inte i DNA.

S. 11 ”Plutonium som utvinns ur kärnbränsle kan användas till kärnvapen.”
Nej, det stämmer inte.

S. 12 ”Det finns ingen oenighet att kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Fukushima var de svåraste trauman mänskligheten upplevt”.
Extremt märkligt påstående. Två världskrig, förintelsen, Bhopal-katastrofen, tsunamin i Thailand och Japan var alltså lindrigare?

S. 16 ”Nedfallet i Sverige var så stort att det lokalt uppmättes till 200000 becquerel (Bq) per kvadratmeter. Det är mer än tre gånger som en människa maximalt tål att få i sig på ett år.”
Bq är inget mått på dos. Därför kan det inte finnas något gränsvärde i Bq per kvadratmeter per person och år.

S. 25 ”På jobbet nästa morgon hade en del elektriska mätare slagits ut. Vi visste det inte just då men det hände på grund av nedfallet”
Detta skulle ha hänt i Sverige efter Tjernobyl. Vad för ”elektriska mätare”? Insinuation om något farligt utan fysikalisk grund.

S. 38 ”Cancerfallen kan ha ökat i värst drabbade områdena i norra Sverige. Det visade överläkare Martin Trondel i en doktorsavhandling 2007.”
Författaren hänvisar här till en rapport som har betydande brister. Läs mer här:
http://www.vof.se/folkvett/ar-2007/nr-4/efter-tjernobyl-inga-hallpunkter-for-okad-cancerrisk/

S. 40 Författaren skriver om sig själv, att hans doktorsavhandling utfördes med en liten budget.
Mer pengar borde ge en bättre kvalitet, menar han. Han underkänner alltså kvaliteten på sin egen avhandling, på grund av för liten budget.

S. 46 Författaren blandar ihop effekterna av tsunamin i Japan och Fukushima-olyckan.
Källan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och slutsatserna i deras rapport ”Analys av samhällskonsekvenser efter radioaktiva utsläpp i Japan 2011”. Rapporten inleder:
” 3.1 Kartläggning av konsekvenser av kärnkraftsolyckan i Japan Samhällskonsekvenserna i Japan härrör från tre händelser – jordbävning, tsunami och olyckan på kärnkraftverket – och så långt som möjligt har kartläggningen av inträffade konsekvenser strävat efter att identifiera de konsekvenser som kan härledas till de radioaktiva utsläppen, men avgränsningen är inte absolut eftersom en del konsekvenser kan ha mer än en orsak.”

S. 57 En fantasifull beräkning om största tänkbara kostnaden för en kärnkraftsolycka, taget från Japan och jämfört med Sverige.
Rapporten som hänvisas till inleder: ”Analysen av konsekvenser av det radioaktiva utsläppet baseras på övningen SAMÖ-KKÖ 2011. MSB vill understryka att varken scenariot eller konsekvensbeskrivningarna i den här analysen är någon prognos om framtida händelser. Regeringsuppdraget är avgränsat till antagonistiska hot och analyserna inkluderar därför inte olyckor, naturfenomen eller oavsiktligt mänskligt felhandlande.”
Det understryks alltså att det inte är en beräkning efter en olycka, och att beräkningen är otillförlitlig.

S. 60 Författaren hävdar att svenska kraftverk har ”otillräckligt jordbävningsskydd” och ”skydd mot översvämning saknas” eftersom det inte skyddar mot en havshöjning på mer än 3 meter.
Svenska reaktorer är byggda för att klara möjliga jordbävningar och översvämningar som kan komma ifråga där de är lokaliserade.

S. 75 ”Plutoniet kan användas till kärnvapen.”
Författaren tror alltså att kärnavfall kan användas till kärnvapen!

S. 76 Spekulationer om när Generation IV kan ersätta dagens kraftverk, där författaren antar att befintliga kraftverk först måste ersättas med generation 3, och att dessa kommer att köras sin fulla livslängd på 60 år innan några i generation IV kommer byggas, vilket då blir tidigast år 2085.
Med tanke på att den snabba BN-800 redan är i kommersiell drift verkar det märkligt att det skulle behöva ta 44 år till att introducera tekniken i Sverige.

S. 77 En amatörmässig beskrivning av fusion.

S. 84 Författaren berättar att i Fukushima kom en expert från Tjernobyl och berättade att antalet fall av sköldkörtelcancer ökat kraftigt.
I Tjernobyl alltså! Där tillfrisknade 99% av skäldkörtelcancerfallen enligt WHO, IAEA m.fl

S. 90 Författaren berättar att strålningen i Fukushima är som mest 28 microsievert (per timme?), vilket är 93 gånger högre än bakgrundsstrålning.
Jag får det till 11 gånger.

S. 94 ”Medan TEPCOs tusentals arbetare jobbar livsfarligt nära de havererade kärnkraftsreaktorerna”.
Naturligtvis jobbar inga människor ”livsfarligt nära” reaktorerna.

S. 97 ”Det tog bara 12 dagar för de radioaktiva ämnena från kärnkraftverket att föras av vindarna runt hela jordklotet.”
Källan är på japanska: http://fukugenken.e-contents.biz/ Men SPEEDI är en modell, alltså inte en mätning av utsläpp. Det var alltså en beräknad modell 12 dygn efter olyckan som visar global spridning, ingen mätning.

S. 99 Beskrivning av Fukushima: ”När sedan tsunamin kom slogs elsystemet ut. Först därefter exploderade reaktorerna. Vätgasexplosionen spred radioaktiva ämnen med extremt hög temperatur så högt upp i atmosfären att nedfallet skedde långt bort.”
Författaren tror alltså att reaktorerna i Fukushima exploderade, och att det spreds radioaktiva ämnen med explosionen.

S. 108 ”En person i Japan under sin livstid får en dos av 93166 personsievert genom maten.” Källa:
IPPNWs (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) rapport 2013.

8 sievert är dödlig dos. Detta skulle alltså vara 11000 gånger dödlig dos! Och på vilket sätt är International Physicians for the Prevention of Nuclear War en relevant källa om kärnkraft?

S. 109 ”Konsekvenserna av utsläppen visade sig bland annat genom den nedgång av antalet födslar i Fukushima län som konstaterades nio månader efter kärnkraftskatastrofen: 4,7 procent.” Källa: IPPNWs (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) rapport 2013 om hälsomässiga konsekvenser av Fukushima.
På vilket sätt är International Physicians for the Prevention of Nuclear War en relevant källa om kärnkraft?

S. 118 ”Lågdosstrålning destabiliserar den mänskliga arvsmassan.”
Källor: Professor Angelina Nyagu, specialist på strålningsmedicin och har arbetat med Ukrainas forskningsprogram för att minska hälsoriskerna efter Tjernobyl. Universitetet i Kiev.

Hittar inte källan.

S. 118 ”Många lever med strålningen och får genetiska skador som förs vidare från generation till generation.” Källor:
Professor Angelina Nyagu, specialist på strålningsmedicin och har arbetat med Ukrainas forskningsprogram för att minska hälsoriskerna efter Tjernobyl. Universitetet i Kiev.
Professor Igor Komisarenko, chef för Kievs största cancerklinik och chef för medicinska departementet i Kiev. Professorn representerar denna organisation:http://www.chernobylcongress.org/

Är detta en mera trovärdig organisation än WHO?

S. 119 Citat ur boken ” IAEA är ju en lobbyorganisation för kärnkraften. En rysk minister har sagt (källa?) ”Det var vi som grundade IAEA så organisationen kommer att göra som vi säger” Därför är det svårt att lita på IAEA. Både IAEA och WHO är en del av FN och det finns alltid ett samarbete mellan dessa organisationer.”
Så om någon inte litar på IAEA så är alltså alla andra FN-organ och hela FN opålitligt?

S. 136 ”Exempelvis bad vi förra året en innevånare i en by som plockat svamp låta oss undersöka den. Aktiviteten var 170000 becquerel per kilo. Det räcker med två små bitar av denna svamp i soppan för att fullständigt förstöra förutsättningarna för sig, sina barn och barnbarn och så vidare. Vi har kommit fram till att radioaktivitet går i arv i generationer. ”
Här har vi en tidigare helt okänd vetenskaplig upptäckt! Mor-och farföräldrar överför alltså strålning till sina barnbarn!
Källa: Doktor Alexey Nesterenko, chef för Institutet BELRAD (Institute of Radiation Safety, Minsk.) ”Vad han menar är att ”strålningen går i arv i generationer” eftersom människor bor i kontaminerade områden årtionde efter årtionde och äter mat som produceras där. Därför får varje generation i sig framför allt cesium 137 med maten. På så sätt går det i arv. ”
Cesium 137 har en halveringsperiod på 30 år. (Biologisk halveringsperiod är kortare). En generation är 25 – 30 år. För varje 30-årsperiod är strålningen mycket mindre än hälften. Hur detta skulle kunna innebära ”går i arv i generationer” är helt absurt, oavsett vem som sagt det, doktor eller inte. Om vi antar att två små bitar svamp är 10 gram, alltså 1700 Bq, är det ungefär lika mycket som 13 kg anan. Att äta 13 kilo banan skulle alltså fullständigt förstöra förutsättningarna för alla släktingar till
tredje led.

S. 142 ”Den vetenskapligt världen är oense om följderna av olyckan i Tjernobyl 1986.”
Den vetenskapliga världen ska inte vara ense om nånting, det är inte så vetenskap fungerar. Det är vetenskapliga resultat som betyder något, inte vilka som eventuellt är överens.

S. 150 ”Övergivit det linjära sambandet mellan stråldos och cancer”.
Författaren underkänner WHO:s modell med linjär cancerrisk med stråldos. Det faktum att låga doser radioaktivitet inte visar några som helst effekter på hälsan tar författaren som bevis för att det är fel, inte att det inte finns några risker.

S. 157 Författaren beskriver ett samband mellan lågdostrålning och icke tumör-sjukdomar, mest olika mentala sjukdomar.
Det finns inget samband mellan strålning och mental sjukdom. Då skulle alla piloter och flygvärdinnor vara galna!

S. 157 Författaren hävdar att exponering för strålning leder till ”vegetativ vaskulär dysfunktion”.

S. 157 Författaren påstår: ”Det förefaller som att även låga stråldoser kan öka frekvensen av grå starr”
Källa saknas.

S. 162 ”I Windscale finns världens största ansamling av radioaktivt material. Om elektriciteten där slås av kommer inom kort bassängerna med aktivt avfall att börja koka och explodera som i Fukushima.”
Författaren beskriver en okänd risk.

163 ”Brinner reaktorn i Indian point måste sannolikt en stor del av staden New York evakueras. Om de som flög in i World Trade center i stället hade störtat sina enorma flygplan på reaktorerna kunde katastrofen blivit oerhört mycket större än branden i tvillingtornen.” Källa s157-163: Gunnar Westberg. Professor emeritus i medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborg. President för IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) 2004-2008).
På vilket sätt har en professor i medicin relevans för attacker mot kärnkraftverk? Det dog 2,996 personer i Twin tower 11/9. Hade samma flygplan störtat mot reaktorerna hade sannolikt noll personer dött (utom i planen naturligtvis).

S. 166 ”Jag vill betona att jag inte är expert inom de två viktigaste områdena för bedömning av denna rapport, nämligen epidemiologi och effekter av joniserande strålning.”
Kanske skulle ha tänkt på det innan du skrev en bok om strålning och sjukdomar?

168. Författaren beskriver ett samband mellan diabetes, hjärtsjukdomar, nedsatt immunförsvar, kronisk trötthet, mag- tarm- och andra endokrina sjukdomar som orsakade av joniserande strålning.
Källa: Läkaren Cindy Folkers, specialist på strålning och hälsa. Knuten till Läkare mot kärnvapen.

Källan är en kampanjorganisation anti-kärnkraft som förnekar WHO. Trovärdigt?
Författaren berömmer Energiewende som en framgång. Han är troligen ensam om det.

S. 188. När det gäller subventioner till kärnkraft blandar författaren ihop Sverige och Europa. Författaren anser också att en begränsning i ansvar för sjukvårdskostnader är en subvention.
Källor: Energimyndigheten, Vindkraftföreningen, OKG och Vattenfall.

Alltför odefinierade källor för att stödja detta påstående. Vi kan jämföra med denna källa:
http://analys.se/wp-content/uploads/2015/05/subventionerad-karnkraft-fakta32.pdf