Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Clink-ansökan

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Inkapslingsanläggning och Clab
Ärende: SSM 2015-2519.

Miljövänner för kärnkraft, MFK, har som ideell miljöförening fått möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade ansökan och vill, efter att ha gått igenom de handlingar som ansökan bygger på, anföra följande:

Ansökan är välgjord med yrkanden, avgränsningar, dokumentation, spårbarhet och information avseende säker hantering av mellanlager för använt kärnbränsle. Den är också i överensstämmelse med SKB:s uppdrag och med andan i lag 1984: 3 om kärnteknisk verksamhet.

Principerna för informations- och IT-säkerhet verkar väl analyserade med avseende dels på hotbild, dels på såväl externa som interna krav. Erfarenhet av den zonindelningsmodell som föreslås finns redan vid svenska kärnkraftverk.
Enligt Bilaga D-Organisation, ledning och styrning under planering och förprojektering syns kommunikation inom projektet vara väl organiserad. MFK vill särskilt betona erfarenhetsåterföring

Försäkringsfrågan synes vara tillgodosedd genom utökning till att också gälla Clink under hela dess verksamhetstid.

Säkerhetsredovisning och presentation av Krav på Säkerhetsredovisning är noggrant och uttömmande utförda.

Anläggningsområdet på Simpevarpshalvön är väl valt ur väsentliga perspektiv: Geofysiska, ur transportsynpunkt, befolkningsmässiga, kunskapsmässiga för att nämna några.

Även i övrigt, exempelvis vad avser Miljökonsekvensbeskrivning, anser MFK att ansökan är välgjord.

MFK vill påpeka möjligheten att den syn på det som just nu vanligen kallas kärnavfall mycket väl kan komma att ändras, eftersom det är en stor potentiell energiresurs. I övrig verksamhet hävdas återbruk av restprodukter. Därför bör man sträva efter att återtag i varje led av förvaringen ska vara möjligt.

MFK har också tyckt sig se en politiserad tendens att kringgärda kärnteknik med en byråkrati, vars tyngd egentligen inte tjänar säkerheten kring verksamheten eller samhällssäkerhet i form av trygg tillgång på elektrisk effekt utan möjligen tvärtom. Om sådana ambitioner finns skulle vi vänta oss att de redovisdes öppet i en demokrati av svensk modell som strävar efter maximal öppenhet.

MFK vill härmed tillstyrka ovan rubricerade ansökan och tackar samtidigt för att ha fått möjlighet att avge yttrandet.

Bästa hälsningar,
Carl Erik Magnusson,
Docent i atomfysik och universitetslektor i fysik vid Lunds Universitet
Ordförande Miljövänner för kärnkraft