Yttrande över Betänkande SOU 2016:13, Palett för ett stärkt civilsamhälle

Diarienr: Ku2016/00504/D

Föreningen Miljövänner för kärnkraft är en från politiska partier och andra intressegrupper obunden, ideell förening, vars syfte är att främja en god tillgång på miljövänlig energi för att möjliggöra ett fortsatt framåtskridande till gagn för förbättrad global miljö utan klimatpåverkan. MFK ser som sin uppgift att påverka samhälls¬utvecklingen genom att i debatter och på annat sätt informera om energi, kärnkraft och miljö, samt verka för spridning av information och argument inom och utom föreningen för att underlätta deltagande av envar i den demokratiska processen. Föreningen drivs enbart med medel från medlemarna. Den har inga offentliga eller andra bidrag från t.ex. industrier.

MFK ser positivt på syftet med utredningen att, i en breddad demokratisk process, effektivisera civilsamhällets roll med sina organisationer, ofta ideella, i egenskap av företrädare för sina medlemmar.

Att medverka i remisser kräver att man läser omfattande handlingar, hämtar fakta och utformar remissyttranden. Ibland behöver expertkunnande anlitas, som inte alltid är gratis. Likaså innebär deltagande i samråds- och informationsmöten som regel utgifter för resa och övernattning. För en liten ideell förening tar detta stora personella och ekonomiska resurser i anspråk.

MFK upplever den nuvarande situationen för små föreningar med begränsade resurser, att vi ofta måste prioritera våra ordinarie utförarverksamheter och därmed, trots inbjudan, avstår från deltagande i remisser, samråds- och informationsmöten som ingår i den demokratiska processen.

Förvisso finns i vissa fall möjlighet att äska medel för medverkan i specifika projekt, men detta är oftast anpassat för stora organisationer. Mindre, ideella föreningar hålls utanför då de inte uppfyller kraven på till exempel antal medlemmar. Administration och redovisning kan också vara betungande för små organisationer, vilka hellre avstår då kostnad för revisorer mm äter upp bidragen.

MFK föreslår därför ett enkelt system för ersättning av utlägg vid specifika tillfällen såsom deltagande vid samråds- och informationsmöten, för t.ex. två personer, eller kostnader för att ge genomarbetade, faktabaserade remissyttranden. Detta kunde baseras på schablonbelopp, eller faktiska utlägg mot uppvisande av kvitton och administreras exempelvis via en elektronisk blankett. Information och villkor om hur man kan få sådan ersättning kunde lämpligen bifogas vid inbjudan till remiss eller möten.

På så sätt skulle demokratin breddas även till ideella föreningar i civilsamhället med små resurser, som annars inte kan deltaga i den demokratiska processen.

Med vänlig hälsning
Nils-Erik Nilsson
vice ordf. i Miljövänner för kärnkraft