SAMHÄLLSSÄKERHET, ELENERGI OCH KÄRNKRAFT

(Artikel i anslutning till annons i bilaga om Samhällssäkerhet till Dagens Nyheter den 27 september 2015)

Av Nils-Erik Nilsson, MFKs vice ordf.
En stabil elförsörjning är en förutsättning för att ett modern samhälle över huvud taget skall fungera. Många viktiga funktioner i dagens samhälle skulle upphöra att fungera utan el. Hela samhället skulle drabbas av kaos. Det är förvisso inte bara datorn, TV:n och stereon som lägger av när strömmen går. Några andra exempel på viktiga samhällsfunktioner som är beroende av el är:

• Livsmedelsförsörjningen är beroende av kylar och frysar. Utan el förstörs maten snabbt. Dagens distributionskedjor måste ha el för att fungera.

• Vattenförsörjningen är helt beroende av el. Detta gäller både för att dricka, laga mat tvätta sig och duscha och vatten behövs också i toaletterna.

• Hanteringen av avlopp i våra städer kräver också el för att fungera. Både till transportpumpar och för reningsverken.

• Utan el upphör värmeförsörjningen, såväl städernas fjärrvärmesystem, enskildas cirkulationspumpar, eldningsutrustning, som brännare o.d. Allt kräver el för att fungera.

• Kommunikationssystemet är också helt beroende av el. De flesta tåg går direkt på el, men även bensin och dieselpumpar för att tanka bilar mm måste ha el. Till kommunikationssystem kan man även räkna hissar, som ju också kräver el.

• Till kommunikationer hör även radio, TV, telefoner osv. Dessa kräver också el för att kunna fungera. Om elförsörjningen kollapsar kan inte myndigheter nå ut med information och vi kan inte heller nå varandra heller på vanligt sätt. Vi får t.ex. inte reda på vad som hänt och händer.

• Praktiskt taget all handel idag kräver el. Allt från kassasystem, prismärkning, betal- och pengaautomater kräver också el. De flesta affärer måste stänga om de blir utan el.

I vissa fall kan det finnas reservsystem om den centrala elförsörjningen tillfälligt skulle falla bort. Men ju fler störningar man har i det centrala elsystemet ju större blir risken att reservsystemen inte räcker till utan man får allvarliga störningar i viktiga samhällssystem. En slutsats är att samhällssäkerheten kräver ett stabilt elsystem.

Ett säkert elsystem skall naturligtvis vara uppbyggt med elproduktion som innebär så små risker som möjligt och med stabil produktion som är styrbar efter samhällets behov. En rad jämförelser, som EU-projektet ExternE (se en sammanfattning från Analysgruppen), kraftbolagens livscykelanalyser eller nyare vetenskapliga analyser, som alla visar att kärnkraften hör till de kraftslag som innebär de absolut lägsta riskerna för såväl enskilda människor samhället och miljön. I ett modernt samhälle med låga risker för människor, samhällstruktur och miljö, är därför kärnkraften en naturlig och värdefull del.

Att med politiska medel missgynna kärnkraften är ett hot mot samhället.

Referenser (klicka på respektive rubrik)
1. ExternE – External costs of Energy (Joint EU-project updated May 2012)
2. Hälso- och miljöeffekter – En genomgång baserad på nya resultat från EUs ExternE-projekt (Nils Starfelt et al. Juni 1998)
3. Environmental and health impacts of a policy to phase out nuclear power in Sweden (Staffan A. Qvist, Barry V. Brook sep 2015)