Öppet brev till partiledarna om energipolitiken

Frågor besvaras av Nils-Erik Nilsson mfk@mfk.nu

Energi och miljö är viktiga frågor i samhället. Detta är frågor som starkt engagerar föreningen Miljövänner För kärnkraft. När vi studerar de jämförelser mellan olika kraftslag som finns, t.ex. EU-projektet ExternE och underlagen till kraftbolagens Livscykelanalyser, så är det uppenbart att kärnkraften är den minst farliga och minst miljöstörande kraftproduktion som finns.

IAEA har lätt tillgänglig och saklig information om Tjernobyl och Fukushima. Beträffande den senare händelsen är IAEA och Japanska myndigheter överens om att ingen har fått eller kommer att få stråldoser som ger någon ökning av cancerfrekvenser hos befolkningen. Svenska Strålskyddsmyndigheten gör samma bedömning. Även om Tjernobylhändelsen orsakat upp mot 50 döda, de flesta bland räddningsarbetarna, har effekterna hos befolkningen visat sig ligga på en mycket blygsam nivå enligt WHO:s rapporter. Dessa två olyckor är de enda som under världens nästan 15 000 samlade reaktorår medfört nämnvärd dos till lokalbefolkningen. Förbränning, både fossil och biologisk, som ännu står för mer än 80 % av världens energiförsörjning är däremot en ständigt pågående olycka, som på grund av sina partikelutsläpp enbart i Sverige uppskattas orsaka 5 000 för tidiga dödsfall varje år. Det svenska Naturvårdsverket har i en rapport (Rapport 4224) bedömt att enbart den småskaliga vedeldningen i Sverige, genom sina cancerogena utsläpp, orsakar c:a 300 cancerdödsfall varje år här i Sverige. Koleldning står för en betydande del av världens kvicksilverutsläpp, askan innehåller tungmetaller som kadmium. Både rök och aska är uranhaltiga. Kolaskan kräver därför längre ”slutförvaringstid” än kärnavfall om man anlägger likvärdiga skyddskriterier på den.

Svensk elproduktion, som ju huvudsakligen består av kärnkraft och Vattenkraft, är praktiskt taget fri från miljöpåverkande utsläpp. Sverige fick ett erkännande för detta vid klimatpanelen i Doha. Elpriset är ännu konkurrenskraftigt och en av våra bästa fördelar gentemot andra länder och skapar förutsättning för arbete och välstånd.

Miljövänner För Kärnkraft har redan tidigare framfört att en opartisk jämförelse mellan egenskaperna för olika energislag måste göras. Klicka här för att se brevet till regeringen.

Den politiska debatten om energi och miljöfrågor understryker detta behov.

Miljövänner för Kärnkraft vill därför uppmana alla politiska partier att ta Miljö- och Energifrågorna på allvar och verkligen jämföra alla kraftslag på ett likvärdigt sätt. På denna grundval kan de då ta en förnuftig ställning i energifrågan. Det är Miljövänner För Kärnkrafts övertygelse att man då kommer att finna att kärnkraft skall vara en väsentlig del av vår elförsörjning under överskådlig framtid. Inte trots riskerna, utan därför att kärnkraft är det klart minst riskfyllda alternativet.