MFKs remissyttrande över SKBs ansökan om slutförvar

SKB har lämnat in ansökningar om slutförvar och anläggning för inkapsling (Clink). Granskning av dessa görs av SSM som administrerar den nationella remissen, där MFK ingår som remissinstans. MFK har yttrat sig över slutförvarsärendet, men avstått från att ge synpunkter om Clink. Se brevet här

Kan ej kommentera.