Svensk el borde inte belastas med utsläppsrätter

På MFKs årsmöte som avhölls den 8 mars författades ett uttalande som påvisar det absurda med att den rena svenska elproduktionen på grund av marginalkostnadsprincipen ska belastas med utsläppsrätter. Läs pressmeddelandet

Trots den milda vintern förra året behövde både Sverige och Norden importera el. Det är uppenbart att hela Norden kommer att lida brist på el även framöver. Vid kommande köldknäpp är det överhängande risk att hela det Nordiska nätet drabbas av blackout. Infrastrukturen fungerar inte och bostäder blir snabbt utkylda.

Den importerade elen består mest av dansk och europeisk kolkraft. Även om andelen importerad el oftast håller sig på någon procent, sätts på grund av den sk marginalprincipen priset på all el till den avsevärt högre kostnaden för kolkraften där även kostnad för utsläppsrätter ingår. Detta leder till det absurda förhållandet, att svensk el som produceras helt utan utsläpp ändå drabbas av kostnad för utsläppsrätter. Med högre kapacitet av den utsläppsfria svenska elproduktionen skulle det inte behöva bli fråga om utsläppsrätter på marginalen. Som det nu är hålls elpriset på en onödigt hög nivå och ytterligare höjningar aviseras.

Därför måste vi se till att det finns tillräcklig kapacitet i den rena svenska produktionsmixen med vatten-, kärn-, och vindkraft. Om de två senare klarar baslasten med marginal, skulle det ges mera utrymme för vattenkraften för att klara variationerna, även vid kyla.

Slutsatsen blir att kärnkraften, som har störst potential och är mest kostnadseffektiv, ska byggas ut för att skapa den ökade kapaciteten som behövs för att eliminera import av kolkraft. Vid perioder med överkapacitet kan vi sälja till t.ex. Danmark, som då kunde minska sin produktion av smutsig kolkraft.

På sikt måste även de befintliga reaktorerna ersättas. Sverige bör aktivt deltaga i det internationellt pågående utvecklingsarbetet av den fjärde generationens reaktorer (se http://nuclear.energy.gov/genIV/neGenIV8.html). Förverkligande av denna typ av reaktorer skulle innebära så revolutionerande fördelar inte minst beträffande bränsleutnyttjning och slutförvaring, att kärnkraften kunde räknas till de mest hållbara.

För mera information kontakta
Miljövänner för kärnkraft
20 år med kunskapsbaserad energiinformation

Bengt Barkman, ordf.
Lars Wiegert, sekr.

www.mfk.nu
mfk@mfk.nu
0739 678 908

Kan ej kommentera.