Klimatberedningen glömde det viktigaste

Följande sändes till miljöministern och som pressrelease den 25 feb 2008.
Miljövänner för Kärnkraft har läst Klimat- och miljövårdsberedningens (M2007:03) utkast 2008-02-18 tillsammans med Kommittédirektivet, Dir. 2007:59.

Direktivet säger på sidan fyra i sista punktsatsen till ’Det är regeringens uppfattning att:’
”Inga handlingsalternativ för att reducera utsläppen skall uteslutas på förhand”.

Rapportutkastet nämner inte kärnkraft med ett ord och uppenbarligen har beredningen helt utan motiv uteslutit fortsatt eller utökat användande av kärnkraft som en del i lösningen. Detta är anmärkningsvärt sett mot alla de fakta som framlagts inte minst från högst kompetenta företrädare för svenska högskoleinstitutioner och för landet livsviktiga industrisegment. Dessa är eniga om att kärnkraften måste anses som det viktigaste alternativet med allra störst potential för att värna om klimat, miljö och välfärd. Dessutom är enligt publicerade undersökningar en majoritet av det svenska folket klart positiv till fortsatt användning eller utbyggnad av kärnkraften.

Miljövänners för Kärnkraft bestämda uppfattning är att Klimat- och miljövårdsberedningens utkast skall förkastas och beredningen uppmanas att följa kommittédirektivet genom att förutsättningslöst värdera alla alternativ. Motiv för att utesluta vissa alternativ skall redovisas.

Med vänlig hälsning,
Bengt Barkman
Ordförande
Miljövänner för Kärnkraft