Remissvar ang. förslag till kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2008-2009

Den 28 november inlämnades följande skrivelse till Miljödepartementet

SKI: s Skrivelse om förslag till kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2008 och 2009.
(Ref: M2007/4543/Mk)
Remissvar från Miljövänner för kärnkraft

Miljövänner för kärnkraft har granskat rapporten med beteckningen SKI 2007/1807 rörande kärnavfallsavgifter för 2008 – 2009. Miljövänner för kärnkraft ber med anledning av detta härmed att få avge följande yttrande:
Miljövänner för kärnkraft har inga invändningara mot de beräkningar och överväganden som SKI gjort. Miljövänner för kärnkraft instämmer också i att övergången mella två regelsystem, där det nya inte hunnit få fullt ut etablerade rutiner, bör innebära en viss försiktighet när det gäller omräkningar av avgifterna. Miljövänner för kärnkraft är dock tveksamt till om även samhällets kostnader för tillsyn information o.d. bör ingå i det som skall belasta verksamheten.
Miljövänner för kärnkraft vill anföra att det system som tillämpas inom kärnkraftssektorn, att nuvarande produktion till fullo skall betala för omhändertagandet av alla restprodukter som verksamheten genererar, är ett bra och fungerande system som borde vara modell för alla industriella verksamheter.

Väröbacka som ovan
Nils-Erik Nilsson
Vice ordförande
Miljövänner för kärnkraft

Kan ej kommentera.