Konferenser, seminarier och möten hösten 2007

Kärnavfallsrådets seminarium den 11 dec om rivning av kärnkraftsanläggningar

Kort papport från Kärnavfallsrådet. En sammanfattning av dagen kommer från Miljödepartementet.
Från Mfk deltog Bengt Barkman, Frigyes Reisch och Anders Andersson. Det kändes absurt att sitta där med målet att acceptera nedläggning av väl fungerande kärnkraftsverk, men Mfk fick ge sin syn på en del av de sedvanliga påhittade sanningarna. T.ex. att vi skulle ha röstat för nedläggning av kärnkrafter 1980. Bristande information och dialog påpekades från en lokalpolitiker från Kävlinge.
Den som ledde hela tillställningen var en Jan Karlsson, politiker (s) som var okunnig om varför Barsebäck lades just på denna plats, men verkade glad över nedläggningen. Han fick dock extra behandling vid lunchbordet av undertecknad som gick i närstrid med honom om det hela med nedläggningen.
Bengt

Öppet möte med MKB-forum i Oskarshamn och samråds-och MKB-grupp Forsmark 5 dec 2007

Mötet ägde rum i Sky City på Arlanda med ett 50-tal närvarande personer från SKB, kommuner och länsstyrelser. Utomstående fick närvara.
1. Den 17 december 2007 flyttar SKB sitt huvudkontor till nya lokaler centralt placerade på Klara Strand, med besöksadress Blekholmstorget 30.
2. Platsval (Laxemar i Oskarshamn eller Östhammar) avses ske i slutet av 2008. Man har inte hunnit lika snabbt med de geologiska studierna i Laxemar som i Östhammar.
3. Ansökan om tillstånd för ett slutförvar avses inlämnas under år 2009.
4. Kapslarnas kopparkorrosion diskuteras med hänsyn till vissa experiment nyligen. SKB anser att det finns betrygande marginal. En upprepning av de nämnda kopparkorrosionsexperimenten har inte skett ännu.
5. Frågan om kustläge eller inlandsplacering av slutförvaret berördes. SKB har studerat storregional grundvattenmodellering för östra Småland. SSI och SKI har gemensamt kommenterat studierna
6. Grundvattensalthaltens betydelse för ett slutförvars säkerhet diskuteras mellan SKB och myndigheterna (SKI och SSI). Även bufferterosionen anses starkt kopplad till grundvattnets salthalt.
7. I fortsättningen skall SKB kalla till dessa MKB-möten och föra protokoll Ordförandeskapet vid dessa möten skall utövas av länsstyrelserna.
8. Samråd med Östersjöländerna om slutförvaret enligt Esbo-konventionen kommer att ske under 2008.
9. Den 1 juli 2008 kommer SSI och SKI att slås ihop till en myndighet.
Lars Persson

European Nuclear Conference, ENC 2007
Bryssel, 16 – 20 september 2007
Frigyes Reisch deltog

Reserapport
SKI 2007/1545
Projnr. 200719016
Frigyes Reisch
European Nuclear Conference, ENC 2007
Bryssel, 16 – 20 september 2007

Mitt uppdrag var att bevaka konferensen som har ägt rum i VUB universitetets lokaler http://www.vub.ac.be/english/index.php . De flesta kärnkraftsländer har varit representerade på konferensen. Antalet konferensdeltagare var ungefär 500. Samtidigt med konferensen har en industriutställning anordnats. Många välkända företag var där. Efter konferensen har tre olika studieresor anordnats; till forskningscentret i Mol, till kärnkraftsverket Tihange och till Laboratoriet för användning av jon strålning.

Det har varit gemensamma sektioner för samtliga deltagare och tre parallella sektioner för deltagare med speciella intressen;
1. New reactor and energy technologies
2. The nuclear fuel cycle / Nuclear operations
3. Medical applications

De har även anordnats en ”workshop” om utbildning och om hur kunskaperna inom kärntekniken ska användas.

Flera projekt har presenterats in en speciell poster utställning som har pågått under hela konferensen.

Samtliga föredrag och posters finns med i bilagorna och i denna rapport givna länkarna. Sammanfattningsvis kan följande sägas.

EUs policy för forskning och kunskapsutveckling har presenterats av flera föredragshållare under de gemensamma sektionerna. EU har bedyrat sin beredvillighet att stödja forskningen.

Det har betonats igen att goda samhällskontakter är en förutsättning för kärnkraftens överlevnad i Europa.

I de teknologiska sektionerna alla företag visat sin Generation 3 och 4 koncept, samt har redogjort för sina aktiviteter i samband med reaktorernas effekthöjning.
Det vore en omöjlighet att här återge alla Generation 3och 4 koncept. Likaså är det omöjligt att nu, i detta läge avge ett omdöme om dessa förslags inbördes rankning.

Samtliga svenska kärnkraftsföretag och representanter för i Sverige verksamma tillverkarna var närvarande. Detta visar med allt önskvärt tydlighet att detta var en viktig konferens för Sverige.

Konferensarrangörerna hade en svår uppgift att anordna en konferens med denna mångfald av ämnen som har engagerat de talrika deltagarna och industriutställarna. Aktiviteterna och sekretariatet var utspridda till olika lokaler. Stämningen var genomgående god. Kommunikationen deltagarna emellan var livlig.

Själv har jag deltagit i studieutflykten till Mol. Där bl. a. två forskningsreaktorer är i drift. Vid båda pågår en intensiv utvecklingsverksamhet. Kontrasten mot Sverige där vi numera inte har en enda forskningsreaktor var slående. Detta var mitt omedelbara spontana intryck.

Presentationer från Sverige
– Social awareness requires more than information and participation K. Andersson
(Karita Research) – Sweden
– Nordic nuclear market trends
M. Nilsson (Westinghouse) – Sweden
– Oskarshamn 2 bottom nozzle inspection/repair P. Odin et al. (Westinghouse) – Sweden
– Concept for a future high pressure – boiling water reactor (HP-BWR)
F. Reisch (KTH, Royal Institute of Technology) – Sweden

Länkar:
Program
Samtliga presentationer
Industry Exhibition

Mikael Ståldals rapport från Seminarium hos Miljöpartiet i Värmdö 13 oktober 2007

Idag var jag på seminariet hos Miljöpartiet i Värmdö. Även Lars-Olov Höglund och Mats Leijon deltog.

Jag började med att tala lite om kolkraft och hur hemskt det var. Sen berättade jag om kärnkraft och hur bra det är.

Sen konstaterade jag att vi inte kan räkna med att världens elkonsumtion kommer att minska, och att 2/3 av produktionen idag utgörs av fossila bränslen. Om vi har ambition att bli av med de fossila bränslena i elproduktionen så måste vi behålla och bygga ut kärnkraften. Jag var noga med att inte sätta kärnkraften i motsats till förnybara källor, jag insisterade på att båda behövs och att fossila bränslen, främst kolkraft, är det stora problemet.

Lars-Olov Höglund skulle tala om vindkraft, men det blev mest snack om kärnkraft, nämligen hur stor olycksrisk han anser det finns i svenska kärnkraftverk. Han nämnde t.ex. något scenario där reaktortankens botten lossnar och reaktortanken flyger iväg genom taket och landar utanför reaktorbyggnaden. Det skulle tydligen bli mycket värre än Tjernobyl eftersom radioaktiviteten då skulle koncenteras i ett mindre område och inte spridas över halva världen.

Mats Leijon talade om vågkraft, som han forskar på och anser ha en mycket stor potential.

Nuclear Power day at KTH den 16 okt 2007
Frigyes Reisch deltog

Program för konferensen Nuclear power day
Länkar till presentationerna

Seminarium anordnat av Kasam och Riskkollegiet om risker för individ och samhälle
den 1 nov 2007
Frigyes Reisch deltog

Risker för individ o samhälle

Klimatforum anordnat av Naturvårdsverket den 21 nov 2007

Bengt Barkman deltog.
Temat var Klimatförändringen och näringslivet.

Miljöminister Andreas Carlgren inledde med lite prat om Sveriges klimatpolitik och vad vi kan förvänta oss och som utmynnadc i att vi skall visa vägen för resten av världen.
IPCC:s syntesrapport presenterades av Prof Erland Källén där också den beryktade ”hockyklubbeknycken” finns med och den visar en markant höjning av utsläpp från 50-talet.
Sedan var det dags att redogöra för EU:s klimatpolitik och EU:s syn på Bali-förhandlingarna
Jan-Erik Sundgren från Volvo redogjorde för vad som görs med bättre motorer, minskad friktion och bränsleblandningar m.m. Mattias Goldman från Gröna Bilister tyckte förstås att det inte räcker, och man kan undra hur vissa tänker om kostnader.
Finansmarkmanden representerades av Tonika Hirdman från ABN AMRO, och gav sin syn på klimatet och vad finanssektorn kan bidra med.
Försäkringsbranschen tog upp hur mycket försäkringskostnaderna förväntas öka i de nordiska länderna.Dr Ulrich Ebel Swiss Rs talade.

Konferensen avslutades med att prof Christian Azar från CTH talade om vilka utmaningar vi står inför och om det går att bryta invand mönster.

Överlag bra betyg på planering och genomförande, dock saknade jag några inlägg om överbefolkningen som för mig är det stora miljöproblemet.
1963 var vi c:a 3 miljarder och på 40 år ökande vi till det dubbla, och är nu på väg till 7 miljarder.