Remiss förslag till EU-direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Av Lars Wiegert MFK sekr.
Miljövänner för kärnkraft ser positivt på förslaget till EU-direktiv. Vi anser det speciellt viktigt, vilket även kan utläsas i förslaget, att det medges möjlighet att betrakta använt kärnbränsle som en värdefull resurs som kan återvinnas i nya reaktortyper. Därmed skapas effektiv förutsättning att uppfylla Artikel 4, Allmänna principer (2) (a), första meningen, att medlemsstaterna ska säkerställa att så lite radioaktivt material som möjligt genereras.
remissynp-brev.pdf
Förslaget i svensk översättning hittar ni här.