Arkiv för 2011

MFKs remisyttrande om Samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet

111010

Av Nils-Erik Nilsson, vice ordf. i MFK
Miljövänner för kärnkraft har granskat rapporten SOU 2011:18, med rubriken ”Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form”. (mer …)

Miljöpartiet har fel om subventioner till kärnkraft

110929

Åsa Romson (MP) och Lise Nordin (MP) skriver på SvD Brännpunkt att kärnkraften är idag beroende av att det är staten som tar på sig det stora skadeståndsansvar som följer en eventuell kärnkraftsolycka, och menar att detta skulle utgöra en omfattande subvention av kärnkraften.

Det stämmer inte. Den 17 juni 2010 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens proposition 2009/10:173 att införa ett obegränsat skadeståndsansvar för ägare till kärnkraftverk. Dessutom måste ägarna skaffa försäkring som täcker 1,2 miljarder euro per reaktor.

Staten träder in först om försäkringen inte räcker och ägaren drivs i konkurs genom stora skadeståndsanspråk. Samma regler, förutom försäkringskravet, gäller alla andra former av energiproduktion och all annan industriell verksamhet. Att hävda att dessa regler skulle utgöra en omfattande subvention av kärnkraften är helt orimligt.

Även andra former av energiproduktion och industriell verksamhet kan leda till omfattande och dyra olyckor, t.ex. vattenkraft, kemisk industri och oljeutvinning.

Infoblad augusti 2011

110807

MFKs sekreterare meddelar
Inormation om vad som hänt inom MFK det senaste halvåret och några notiser som kan vara av intresse. Läs infobladet i pdf.

Frigyes Reisch har gått bort

110717

Docenten i kärnsäkerhet vid KTH Frigyes Reisch, Stockholm har den 8 juli avlidit i en ålder av 78 år. Han sörjes närmast av hustrun Zsuzsanna och barnen Ann-Britt, Anders och Lotta. Frigyes Reisch var född i Budapest och flydde från Ungern under krisen 1956. Han var i Budapest utbildad till civilingenjör.

I Sverige arbetade Frigyes längsta tiden vid Statens kärnkraftsinspektion med kärnsäkerhet där han avancerade till överingenjör. Han anlitades av IAEA i Wien som expert för granskning av kärnsäkerhet vid kärnkraftsverk i olika länder även i f d sovjetländer och i Ungern. Efter sin pensionering verkade han vid KTH inom kärnsäkerhetsområdet med bl a seminarieverksamhet. Han skissade också på ett nytt reaktorkoncept – en kokarreaktor (HP-BWR) med högre vattentryck – som publicerades i internationella kärnkraftstidningar och väckte intresse vid TOPSAFE-konferensen i Dubrovnik 2008.

Han var med i styrelsen för Miljövänner för kärnkraft tills för några år sedan och han deltog aktivt i debatten i media om kärnkraften. Han framträdde i TV i samband med kärnkraftsolyckan i Japan i våras och bedömde att olyckan borde klassas som en sjua på den internationella INES-skalan. Han var den förste i Sverige som kunde göra denna bedömning genom sina ingående kunskaper om INES-skalans utformning.

Miljövänner för kärnkraft tackar Frigyes för hans stora insats i kärnkraftens tjänst!

MFKs flygblad under Almedalsveckan

110630

Kärnkraft – Ja tack!

Den globala elproduktionen har de senaste 20 åren stigit med 60 %. I Kina har den stigit med 360 % och utvecklingen fortsätter. Energibesparingar i Sverige, EU och övriga industriländer är välkomna, men räcker inte för att bryta trenden med globalt ökande elanvändning.

Idag utgörs den globala elproduktionen till 2/3 av fossila bränslen (kol, olja, naturgas), 1/6 av kärnkraft och 1/6 av förnybart. Om vi ska klara klimatet så måste den fossila elproduktionen bort nästan helt under de närmaste decennierna. Produktionen från kärnkraft och förnybart måste minst tredubblas. Det klarar vi inte utan att bygga ut kärnkraften!

Visste du att…

  • Kärnkraften är lika miljöneutral som vindkraft och vattenkraft.
  • Avfallsfrågan är löst, amerikanska WIPP är redan i drift och KBS-3-metoden i Sverige är färdig att användas.
  • Uranbrytning inte värre än annan gruvbrytning
  • Ingen människa skadades vid Harrisburgolyckan.
  • Ännu har ingen skadats av strålningen från Fukushima.
  • Totalt uppskattas 5000 människor under en hel generation dö pg.a. Tjernobyl
  • 200 000 människor dog p.g.a. vattenkraftsolyckan Banqiao i Kina.
  • Luftföroreningar från förbränning dödar 600 000 människor varje år, varav en stor del kommer ifrån kolkraft.

Visa ditt stöd för framtidens energi!
Gå med i föreningen
Miljövänner för kärnkraft

Mera information med klickbara länkar som kompletterar påståendena ovan (mer …)

Japanerna ser realistiskt på strålskydd

110614

Japan drabbades av en svår reaktorolycka av högsta graden 7 på internationella INES-skalan i samband med en jordbävning graderad till 9 på Richterskalan den 11mars 2011. Sex reaktorer i Fukushima- Daiichi drabbades av tsunamivågen som slog sönder maskinerna för nödkylning av reaktorerna och kraftnätet för yttre elförsörjning. Härdarna i tre av reaktorerna smälte och den i reaktorerna bildade vätgasen exploderade och förstörde reaktorernas ytterhöljen.
Radioaktivitet läckte ut från reaktorerna och spreds i vattnet och i luften i omgivningen med rådande vindar. Till och med i Sverige kunde låga halter av radioaktivt jod uppmätas vid FOI:s mätstationer utan skadlig betydelse för hälsan eller miljön.
I Sverige har radioaktiva ämnen spritts över landet vid några tillfällen. Under 1950-60 talen spreds över hela Sverige radioaktiva ämnen från de ryska kärnvapenproven på Novaja Zemlja och 1986 så gav Tjernobylolyckan upphov till en radioaktiv beläggning främst i norra Sverige beroende på vindar och regn.
Vid de ryska atombombsproven vidtogs inga skyddsåtgärder. Vid Tjernobylolyckan så kostade olika skyddsåtgärderna bortåt 1 miljard kronor i ersättningar från svenska staten för bortkastad mjölk och kött från vilda djur och renar. Kostnaderna blev höga då de tidigare bestämda gränsvärdena baserade på kunskaperna från 1960-talet atombombsprov sänktes efter olyckan med en faktor fem.
I Japan har man inte sänkt gränsvärdena för radioaktiva ämnen efter olyckan. Stråldoserna för de som arbetar med skyddsarbete vid reaktorerna har tillåtits gå upp till 250 mSv – en högre siffra än normalt tillåtna 50 mSv per år. Ingen av arbetarna vid Daiichi-reaktorerna i Japan har skadats allvarligt av strålning.
De svenska gränsvärdena vid Tjernobylolyckan var onödigt lågt satta och kostade oss således nära 1 miljard kronor. Vi har något av en trygghetshets i Sverige.
Fil dr Lars Persson
Slånbärsvägen 11A
19334 Sigtuna
0708-297100
lars.ingeman@telia.com

Tysklands galna energipolitik

110530

Av Mikael Ståldal, MFKs ordförande
För mindre än ett år sedan så beslöt den borgerliga tyska regeringen med Angela Merkel i spetsen att förlänga drifttiden för tysk kärnkraft till 2040 och övergav därmed den avvecklingslinje som en tidigare socialdemokratiska regeringen beslutat.

Nu har samma tyska regering med samma Angela Merkel i spetsen regering beslutat att kärnkraften ska avvecklas tilll 2022.

Denna kovändning är naturligtvis föranledd av olyckan i Fukushima. Men olyckan i Japan orsakades av en kraftig jordbävning följd av en stor tsunami. Någon sådan tsunami kan omöjligen drabba något tyskt kärnkraftverk, och det är oerhört förhastat och missriktat att avveckla den tyska kärnkraften med anledning av Fukushima.

Detta är inget annat än en motbjudande och totalt ansvarslös uppvisning av ohämmad populism. Trots allt snack om satsningar på förnybar energi så kommer detta tveklöst leda till ökad användning av fossilt kol och naturgas, vilket leder till ökad klimatpåverkan, ökat beroende av Ryssland, sämre miljö och fler döda av luftföroreningar och kolgruveolyckor.

Dessutom så lär det leda till högre elpriser inte bara i Tyskland utan troligtvis även i grannländerna som Sverige.

Det är bra att den svenska regeringen kritiserar detta beslut. Man bör dock dra slutsatsen att det är dags att tillåta en ytterligare utbyggnad av kärnkraften i Sverige för att kunna motverka de negativa följderna av det tyska beslutat. Ta bort taket på 10 reaktorer i Sverige och tillåt nybyggnad utan att man måste stänga gamla samtidigt.

25 år efter Tjernobyl

110425

Av Lars Wiegert MFK sekreterare

Natten till den 26 april 1986 havererade en reaktor i Tjernobyl och många minns detta med en rysning och förtroendet för kärnkraften sjönk dramatiskt, av förståeliga skäl. Tyvärr är många skrämda helt i onödan. (mer …)

Miljövänner för kärnkraft tar ställning själva

110405

Av Lars Wiegert, MFK sekr.
Den 1 april hade Göteborgsposten en stort upplagd artikel med rubrik ”Tjänar pengar på kärnkraft”. Pappersupplagan fyllde dessutom förstasidan med rubriken ”Vilka kan du lita på?” och vill därmed påskina att man inte kan lita på personer som har anknytning till branschen, inkluderat engagerade forskare. Artikeln framställer MFK som en lobbygrupp och att styrelseuppdrag där skulle göra ledamöterna icke trovärdiga.

Miljövänner för Kärnkraft är en politiskt och kommersiellt oberoende ideell förening, som bildades 1988 av några miljövänner som tröttnat på en energidebatt dominerad av osaklig antikärnkraftpropaganda. 80-talet präglades precis som nu av en massa osakligheter som endast kunnat bemötas på betald annonsplats, eftersom vad vi har att säga inte anses ha ”nyhetsvärde” för det ger inte de rätta skrämmande rubrikerna.
I vår strävan att alltid komma med faktaunderbyggda argument har vi anlitat sakkunskapen i universitet och högskolor. Att påskina att forskare som tar ställning och gärna bistår MFK med fakta inte skulle vara trovärdiga är ett bisarrt synsätt helt främmande i en demokrati.

MFKs oberoende visar sig i en mycket begränsad budget baserad enbart på medlemsavgifter och inget annat. Styrelseledamöter får inte ett öre, utan verksamheten bedrivs helt på obetald fritid. De flesta av medlemmarna saknar anknytning till kärnkraftsbranschen. De har helt enkelt insett att det inte går att klara klimat, miljö och välfärd utan energi från kärnkraft och nyttjar bara sin demokratiska rätt att ge sitt stöd för denna viktiga sak.

MFK vill därför kontra med frågan:
Vilka ska man annars lita på om inte på dem som vet?
I varje fall inte på dem som är avlönade för att skriva skrämmande rubriker eller ”godkända” miljöorganisationer som profiterar på folks rädsla.

Bygg inte nya kolkraftverk

110403

Den svenska regeringen har beslutat att låna ut pengar till ett bygge av ett nytt kolkraftverk i Slovenien. Miljöpartiet protesterar mot detta.

På finansdepartementet säger man att vissa länder fortfarande är beroende av fossila bränslen. Ja, men detta hjälper ju knappast Slovenien att ta sig ur detta beroende.

Miljöminister Anders Carlgren (c) säger att Sverige inte kan styra andra länders energiförsörjning. Det är förvisso sant, vi kan inte förbjuda Slovenien från att bygga kolkraftverk. Men vi kan låta bli att uppmuntra dem att göra det genom att låna ut pengar. Carlgren talar om kolkraft under en övergångsperiod och satsningar på förnybart, men genom att bygga ett helt nytt kolkraftverk så cementerar man kolkraften under en lång tid framöver.

Det är också intressant att notera att Miljöpartiet klassar kolkraft som ”det allra miljösmutsigaste energislaget”. Synd att deras partikamrater i Tyskland inte delar den uppfattningen, där tycker man att det är viktigare att avveckla kärnkraften än att avveckla kolkraften.

Ge Slovenien lån för att bygga en ny kärnkraftreaktor istället! Slovenien har redan en kärnkraftsreaktor i drift, så de har redan kompetensen och infrastrukturen för detta.