Archive for december, 2010

Remiss: SKBs Fud-program 2010

fredag, december 31st, 2010

Av lars Wiegert, MFK sekr.
Miljövänner för kärnkraft (MFK) har av SSM inbjudits att avge remissvar angående SKBs Fud-program 2010.
Generellt vill MFK framhålla det stora förtroende som inges av SKBs framtagna metoder för hantering av kärnavfall och använt kärnbränsle och detta gäller även det framlagda Fud-programmet.
MFK anser dock att fud-programmet behöver ha tydligare fokus på återvinning av använt kärnbränsle och de fördelar som följer därav.
Läs hela remissvaret i pdf.

Remiss förslag till EU-direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

lördag, december 11th, 2010

Av Lars Wiegert MFK sekr.
Miljövänner för kärnkraft ser positivt på förslaget till EU-direktiv. Vi anser det speciellt viktigt, vilket även kan utläsas i förslaget, att det medges möjlighet att betrakta använt kärnbränsle som en värdefull resurs som kan återvinnas i nya reaktortyper. Därmed skapas effektiv förutsättning att uppfylla Artikel 4, Allmänna principer (2) (a), första meningen, att medlemsstaterna ska säkerställa att så lite radioaktivt material som möjligt genereras.
remissynp-brev.pdf
Förslaget i svensk översättning hittar ni här.

Nytt infoblad december 2010

onsdag, december 8th, 2010

Av Lars Wiegert, MFK sekreterare
Information om MFKs aktiviteter det senaste halvåret, samt några aktuella notiser. medlemsutskick-dec2010.pdf