Arkiv för 2010

Remiss: SKBs Fud-program 2010

101231

Av lars Wiegert, MFK sekr.
Miljövänner för kärnkraft (MFK) har av SSM inbjudits att avge remissvar angående SKBs Fud-program 2010.
Generellt vill MFK framhålla det stora förtroende som inges av SKBs framtagna metoder för hantering av kärnavfall och använt kärnbränsle och detta gäller även det framlagda Fud-programmet.
MFK anser dock att fud-programmet behöver ha tydligare fokus på återvinning av använt kärnbränsle och de fördelar som följer därav.
Läs hela remissvaret i pdf.

Remiss förslag till EU-direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

101211

Av Lars Wiegert MFK sekr.
Miljövänner för kärnkraft ser positivt på förslaget till EU-direktiv. Vi anser det speciellt viktigt, vilket även kan utläsas i förslaget, att det medges möjlighet att betrakta använt kärnbränsle som en värdefull resurs som kan återvinnas i nya reaktortyper. Därmed skapas effektiv förutsättning att uppfylla Artikel 4, Allmänna principer (2) (a), första meningen, att medlemsstaterna ska säkerställa att så lite radioaktivt material som möjligt genereras.
remissynp-brev.pdf
Förslaget i svensk översättning hittar ni här.

Nytt infoblad december 2010

101208

Av Lars Wiegert, MFK sekreterare
Information om MFKs aktiviteter det senaste halvåret, samt några aktuella notiser. medlemsutskick-dec2010.pdf

Kan vi leva utan strålning?

101005

Av Nils-Erik Nilsson, vice ordförande i Miljövänner för kärnkraft

Det finns en omfattande rädsla för kärnkraft i samhället. Den förefaller ha sin grund i uppfattningen ”Strålning är farligt”. Detta går igen både i rädslan för olyckor, avfall och uranbrytning. Men hur är det? Skulle verkligen liv kunna existera utan ”radioaktiv strålning”? Finns det något exempel på liv som funnits i en ”strålningsfri miljö”? (mer …)

Välkommen vändning i Tyskland

100909

Tyskland har beslutat förlänga drifttiden för sin kärnkraft till 2040 (istället för 2025 som tidigare beslutat), se artikel i SvD.

Det är ett mycket välkommet beslut. Tyskland får merparten av sin energi från fossilt kol och gas, och forcerad avveckling av kärnkraften skulle allvarligt försvåra arbetet att minska användningen av fossila bränslen och reducera utsläppen av koldioxid.

Helst skulle vi vilja se att Tyskland helt överger idén om politiskt driven kärnkraftsavveckling, och istället tillåter utbyggnad. Men detta är ett steg i rätt riktning.

Kärnkraft, religion och Miljöpartiet

100905

Per Bolund (mp) anklagar regeringen för att ha en närmast religiös hållning till kärnkraften.

Om det är någon som har en religiös hållning till kärnkraft så är det Bolund och Miljöpartet som till varje pris vill förbjuda och avveckla all kärnkraft. Miljöpartiets kärnkraftsskräck är baserad på tro och inte på vetande.

Bolund menar att svensk kärnkraft inte har lett till att kolkraftverket i Värtan i Stockholm har lagts ner. Det är sant, men detta kolkraftverk producerar inte bara el utan också fjärrvärme. Fjärrvärmeproduktionen där kan inte ersättas med vindkraft, och inte heller med dagens svenska kärnkraftsverk som bara producerar el. (Såvida man inte använder elen för uppvärmning, men det brukar Miljöpartister tycka väldigt illa om.) Det är dock fullt möjligt att bygga nya kärnkraftverk så att de producerar både fjärrvärme och el, vilket man bör överväga att göra (det nedlagda Ågesta var ett sådant som värmde bostäder i Farsta).

Bolund hävdar att utbyggd kärnkraft i Sverige skulle leda till mindre vindkraft i våra grannländer Danmark, Tyskland och Polen. Det innebär i så fall att han inser att vindkraften är dyrare än ny kärnkraft, vilket motsäger ett vanligt mantra från bl.a Miljöpartiet.

Läser man den tyska artikel som Bolund länkar till så ser man att problemet är att Tyskland har en avvecklingsplan för kärnkraft, men ingen motsvarande avvecklingsplan för kolkraft. Och den politiken ligger Bolunds gröna partivänner i Tyskland bakom.

Lösningen för Tyskland vore att ta bort avvecklingsplanen för kärnkraft och istället inleda en avveckling av kolkraften.

Sverige behöver säker el

100705

Av
Fil dr i fysik vid Stockholms universitet Lars Persson, Sigtuna stad
och Docent vid KTH i kärnsäkerhet Frigyes Reisch, Stockholm
bild

El är en nödvändighet i dagens samhälle. Senaste kunskapen om detta är den extremt kalla vintern i år och stormarna Gudrun och Per för några år sedan. I det moderna elnätet kommer elen ifrån kärnkraft, vatten, vind, biobränsle samt även kol, olja och gas. (mer …)

Ett steg i rätt riktning

100617

Miljövänner för kärnkraft välkomnar historiskt kärnkraftsbeslut.
Riksdagen har idag fattat det historiska beslutet att tillåta nya
kärnkraftsreaktorer i Sverige. Efter 30 år av avveckling så blir det
äntligen möjligt att utveckla igen.

Ny kärnkraft i Sverige är nödvändig för att behålla välfärden i
framtiden samtidigt som man värnar miljö, klimat, människors hälsa och säkerhet.

Det är dock tragiskt att man sätter en gräns på maximalt tio reaktorer i drift samtidigt i Sverige. Vi hoppas på att man avskaffar den
begränsningen framöver.

Kärnkraften inte alls särskilt dyr

100617

Av Lars Wiegert MFK sekr.

En ofta upprepad osanning är att kärnkraften skulle vara speciellt dyr att bygga. Man hänvisar då till den femte reaktorn i Finland där slutnotan nu anses hamna på ca 50 Mdr sek mot från början beräknade 25 Mdr sek. (mer …)

Medlemsutskick maj 2010

100514

Dags för en ny redovisning av vad styrelsen sysslar med, samt lite notiser som kan vara av intresse. Läs infobladet