Archive for januari, 2002

Remissvar avseende Statens offentliga utredning (SOU 2001:77) ”Elcertifikatsutredningen”

lördag, januari 5th, 2002

Sammanfattning
Miljövänner För Kärnkraft avstyrker bestämt förslaget om införande av ett system med elcertifikat och kvotplikt för elkraftsystemet. Vi finner att det motverkar ett miljöriktigt energisystem. Ett införande av det föreslagna systemet skulle befrämja uppbyggandet av ett elkraftsystem som strider mot de miljömål som regeringen föreslog i prop. 2000/01:130 och som Riksdagen antog 2001-11-23. (mer …)