Arkiv för 2002

Remiss EUM2002/1789/MK

021206

Kommissionens meddelande till Rådet angående säkerhetsnormer för kärntekniska anläggninbgar m.m. inom den europeiska Unionen (mer …)

Miljödeklaration

020903

Den ideella och partpolitiskt oberoende föreningen Miljövänner För Kärnkraft kommer inför höstens val att ”Miljödeklarera” den energipolitik som olika riksdagskandidater vill verka för. (mer …)

Beklagligt beslut i Riksdagen

020612

Nu har Sveriges Riksdag fattat ytterligare ett beslut om att avveckla kärnkraften och subventionera ett antal politiskt utpekade kraftslag. Med det beslut som nu fattats kan dessa politiskt utpekade kraftslag alltid får sina kostnader täckta utan att man behöver eller ens kan redovisa vad detta kostat oss elanvändare. (mer …)

Tack till Finland

020530

Föreningen Miljövänner För Kärnkraft tackar genom brev till den finske statsministern, Paavo Lipponen, och den finska riksdagens talman, Riitta Uosukainen, den finska regeringen och riksdagen för sitt beslut om utbyggnad av kärnkraft.
Beslutet om utbyggnad innebär en minskning av koldioxidutsläppen och försurningen i vårt närområde. (mer …)

Kommentarer till SSIs förslag till föreskrift inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar

020403

Föreningen Miljövänner För Kärnkraft har granskat rubricerade förslag till Föreskrift inför avveckling av kärntekniska anläggningar. Föreningen vill framföra följande kommentarer. (mer …)

Uttalande från Miljövänner För Kärnkrafts årsmöte

020323

Regeringen har träffat en politisk uppgörelse med Vänsterpartiet och Centern, som går ut på att man skall införa s.k. gröna elcertifikat (se t.ex. Miljövänner För Kärnkrafts remissvar, på elcertifikatutredningen http://www.mfk.nu/remisser/sou200177.html). Uppgörelsen innebär att kärnkraften skall avvecklas genom överenskommelser med kraftföretagen, träffade genom förhandlingar. (mer …)

Ny energiöverenskommelse S-C-V

020314

Än en gång har våra ledande politiker manifesterat sin okunskap på energi- och miljöområdet. S, C och V har ”gjort upp” om att avveckla den mest miljövänliga och riskfria energikälla vi har, nämligen kärnkraften (se http://www.analysgruppen.org/bkgr/bkgr1-01.pdf eller http://externe.jrc.es), för att vinna några grumliga, ej redovisade, politiska fördelar. (mer …)

Remissvar avseende Statens offentliga utredning (SOU 2001:77) ”Elcertifikatsutredningen”

020105

Sammanfattning
Miljövänner För Kärnkraft avstyrker bestämt förslaget om införande av ett system med elcertifikat och kvotplikt för elkraftsystemet. Vi finner att det motverkar ett miljöriktigt energisystem. Ett införande av det föreslagna systemet skulle befrämja uppbyggandet av ett elkraftsystem som strider mot de miljömål som regeringen föreslog i prop. 2000/01:130 och som Riksdagen antog 2001-11-23. (mer …)