Archive for januari, 2001

Risker och säkerhetsåtgärder

måndag, januari 1st, 2001

I debatten om kärnkraften och dess påstådda faror sägs det ofta att kärnkraften är så farlig att man måste evakuera stora områden eller att den är så farlig att man måste kassera stora mängder livsmedel. P.g.a. de stora farorna kommer då krav på att man måste skärpa säkerhetskraven. Myndigheterna svarar då med att sänka gränsvärdena eftersom människorna var oroliga. (mer …)

Kärntekniken inför milleniumskiftet

måndag, januari 1st, 2001

Inför det nya århundradet presenteras kunskapsläget inom kärnteknik, kärnsäkerhet och det därmed förenade skyddet mot strålning. Vidare ges en utblick av de nya möjligheterna för internationell överföring av el. Författarna anser att tiden nu har kommit då den moderna kärntekniken kan utnyttjas på ett säkert sätt. (mer …)

Kärnkraftsdebatt och fotboll

måndag, januari 1st, 2001

En helt orubblig sanning är att i år har Sverige inte förlorat en enda match i fotbolls-VM. Men Sverige lyckades ju inte ens kvalificera sig för att delta i VM säger den som vet något om saken. Det hör inte hit, sägen den entusiastiske debattören, du måste ju medge att Sverige inte förlorat någon match där. Ja men… säger den som vet. Inga men, berätta vilken match Sverige förlorade, säger debattören. Efter en stund ger den sakkunnige upp och medger att Sverige inte förlorat någon match i fotbolls-VM. (mer …)

Handlade vi rätt i Sverige efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl?

måndag, januari 1st, 2001

Refererande till debattartikeln 24 april, 2002 under DN debatt av generaldirektör Lars-Erik Holm m fl vid SSI om Tjernobylolyckan vill jag lägga till följande om Statens strålskyddsinstituts agerande. (mer …)

Has Radiation Protection Become a Health Hazard?

måndag, januari 1st, 2001

167 sidor, ISBN 91-630-9262-X

Redan i förordet till boken slår Gunnar Walinder fast att avsikten med boken inte är att ge ”sanningen” om strålnings växelverkan med levande materia. Istället är avsikten att ifrågasätta nuvarande vetenskapliga bas för den rådande doktrinen för strålskydd. Speciellt diskuterar han kunskapen om effekten av mycket små doser och om det är möjligt att vetenskapligt analysera den. (mer …)

Hur farliga är de låga stråldoserna?

måndag, januari 1st, 2001

Högsta tillåtliga normer och rekommendationer inom strålskyddet grundas på risken för att vi skall drabbas av cancer. Detta beror helt enkelt på, att sådana sjukdomar anses kunna uppkomma efter lägre stråldoser än de som fordras för att åstadkomma andra skador (inklusive ärftliga skador). (mer …)

Kolkraft ersätter kärnteknik – ett slag mot miljö och klimat

måndag, januari 1st, 2001

Det blir kolkraft som kommer att ersätta även den andra Barsebäcksreaktorn innebärande att ytterligare ca 1,5 miljoner ton kol kommer att förbrännas och bidra till en försämring av luft, klimat, jord och ozonskikt samt att farligt kvicksilver kommer att spridas i naturen. (mer …)

Politiskt beslutad utsläppsökning

måndag, januari 1st, 2001

Stängningen av Barsebäck 1 inledde enligt regering och stödpartier inmarschen i det ekologiskt hållbara samhället. Godtroget anar man då en övergång till garanterat miljövänliga energikällor utan luftföroreningar och avfall. (mer …)

Stoppa den förtida avvecklingen av kärnkraften

måndag, januari 1st, 2001

Öppet brev till statsminister Göran Persson och näringsminister Anders Sundström (mer …)

Barsebäcks egna åsikter

måndag, januari 1st, 2001

Följande information gavs till näringsutskottet av representanter för företagsledningen vid Barsebäck Kraft AB (Barsebäcksverket) den 22 april. (mer …)