Archive for maj, 1999

Remissvar avseende (SOU 1998:152) Vindkraften – En ren energikälla tar plats

onsdag, maj 5th, 1999

Miljövänner För Kärnkraft har som miljöförening koncentrerat sin granskning av utredningen till de avsnitt som behandlar vindkraftens påverkan på människor och miljö. Att utredningen tar upp dessa frågor, trots att de inte betonas speciellt i direktiven, finner vi positivt. När det gäller sakfrågorna på området är det mest slående i denna del av utredningen att man på nästan varje punkt tvingas konstatera att kunskapen är dålig eller saknas helt. De uppgifter som finns och de önskemål som förs fram bygger huvudsakligen på enkäter till myndigheter mm. I dessa avseenden är myndigheternas önskemål om klara direktiv påfallande. Den slutsats vi kan dra av detta är att det inte finns något vetenskapligt material att bygga t.ex. en miljökonsekvensbeskrivning på och att den i praktiken därför inte kan genomföras. Samtidigt menar vi att en vetenskapligt underbyggd miljökonsekvensbeskrivning är ett absolut krav för alla former av miljöpåverkande utbyggnader. (mer …)