Arkiv för kategori 'Remisser'

MFKs remisyttrande om Samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet

111010

Av Nils-Erik Nilsson, vice ordf. i MFK
Miljövänner för kärnkraft har granskat rapporten SOU 2011:18, med rubriken ”Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form”. (mer…)

Remiss: SKBs Fud-program 2010

101231

Av lars Wiegert, MFK sekr.
Miljövänner för kärnkraft (MFK) har av SSM inbjudits att avge remissvar angående SKBs Fud-program 2010.
Generellt vill MFK framhålla det stora förtroende som inges av SKBs framtagna metoder för hantering av kärnavfall och använt kärnbränsle och detta gäller även det framlagda Fud-programmet.
MFK anser dock att fud-programmet behöver ha tydligare fokus på återvinning av använt kärnbränsle och de fördelar som följer därav.
Läs hela remissvaret i pdf.

Remiss förslag till EU-direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

101211

Av Lars Wiegert MFK sekr.
Miljövänner för kärnkraft ser positivt på förslaget till EU-direktiv. Vi anser det speciellt viktigt, vilket även kan utläsas i förslaget, att det medges möjlighet att betrakta använt kärnbränsle som en värdefull resurs som kan återvinnas i nya reaktortyper. Därmed skapas effektiv förutsättning att uppfylla Artikel 4, Allmänna principer (2) (a), första meningen, att medlemsstaterna ska säkerställa att så lite radioaktivt material som möjligt genereras.
remissynp-brev.pdf
Förslaget i svensk översättning hittar ni här.

Remiss SOU 2009:88, Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar

091230

Inom Ramen för pågående utredning om Samordnad reglering på Kämteknik- och strålskyddsområdet har rubricerade delbetänkande gått ut på remiss. Miljövännerr för kärnkraft har avgett sitt yttrande där vi ställer oss positiva till att att avvecklingslagen (1997:1320) tas bort för att därmed ge möjlighet att ersätta äldre kärnkraftverk med nya. Samtidigt ogillas att kärnkraften särbehandlas med snåriga begränsningar som starkt skulle försvåra sådant utbyte och som inte förekommer för annat kraftslag eller annan industri över huvud taget. Läs hela yttrandet

Ny reaktor i Ingnalina

081004

Naturvårdsverket har inom ramen för ESBO-konventionen inbjudit till remiss av Miljökonskvensbeskrivning för en ny reaktor i Ingnalina. Se här MFKs yttrande.

Remiss utbyggnad av slutförvarsanläggning i Olkiluoto

080720

Naturvårdsverket har skickat ut remiss enligt Esbo-avtalet om gränsöverskridande samverkan om utbyggnad av redan beslutad slutförvarsanäggning för att täcka även kommande FIN6 och FIN7. Bifogat är MFKs yttrande

Remisyttrande angående försöksverksamhet med stöd ur kärnavfallsfonden till vissa ideella föreningar

080623

Miljövänner för kärnkraft har granskat Statskontorets rapport ’Samråd, stöd och slutförvar – en utvärdering av stöd till ideella organisationer ur Kärnavfallsfonden’ (2008:5). Miljövänner för kärnkraft ber med anledning av detta härmed att få avge följande yttrande:
(mer…)

Miljövänner för Kärnkraft är positiv till nya Finska kärnkraftverk

080227

Följande brev har sänts till Naturvårdsverket den 25 feb 2008. (mer…)

MFK yttrande över SKB’s FUD-program

080209

Läs brevet i pdf-format

Remissvar ang. förslag till kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2008-2009

071217

Den 28 november inlämnades följande skrivelse till Miljödepartementet
(mer…)