Inbjudan till diskussion

Till:

Tyska och svenska kärnkraftsmotståndare som demonstrerar mot kärnkraft i Barsebäck den 5 augusti.

Miljövänner För Kärnkraft anser att det är viktigt att energisystemet utformas på basen av verkliga kunskaper om energi, miljö och ekonomi. Vi är därför intresserade av att lyssna på vad de som är motståndare till kärnkraften har för argument för sitt motstånd och vila fakta som ligger till grund för dessa argument.

Vi vill därför inbjuda representanter för de kärnkraftsmotståndare som kommer till Barsebäck den 5 augusti 2000 till en konstruktiv diskussion. Vi förväntar oss att Ni kan presentera argument och fakta som leder Er till att vara motståndare till Kärnkraft. Vi kommer med intresse att lyssna till Era argument.

Vi kommer också att presentera våra argument och de fakta som vi baserar vår ståndpunkt på och förväntar oss att Ni på samma sätt kommer att lyssna på vad vi har att säga.

Låt oss därefter granska varandras argument och fakta och se vad som egentligen skiljer oss åt och vad vi är överens om. Vi förväntar oss att vi kan visa varandra respekt som människor, som vill göra världen bättre, men kritiskt pröva varandras argument.

Energi och miljö

Miljövänner För Kärnkraft anser att:

  • Barsebäck 1 omedelbart skall återfå sitt drifttillstånd.
  • Avgifter motsvarande de externa kostnaderna, t.ex. enligt ExternE, skall läggas all energi.
  • Subventioner till politiskt ”gulliga” energiproduktionsanläggningar, t.ex. vindkraft, skall avvecklas omgående.

Motiv

Energipolitiken måste alltid sträva efter att förse samhället med den energi som behövs för att upprätthålla välfärden. Detta skall ske med minsta möjliga skada på miljön och med minsta möjliga risker för människors liv och hälsa. För att kunna göra detta måste såväl miljöpåverkan som risker kartläggas för alla energislag. Ett sätt att värdera och jämföra olika kraftslag är att översätta miljöpåverkan och risker till kostnader. Detta blir de externa kostnaderna, som inte syns i vanliga ekonomiska kalkyler. Alla kraftslag har externa kostnader.

Det måste vara en strävan för energipolitiken att alla energislag skall bära sina totala kostnader, dvs. även de externa kostnaderna. De externa kostnader , t.ex. kostnader för olika miljöbelastning, som försurning, växthuseffekt mm, hälsorisker för människor genom t.ex. buller, olika utsläpp av farliga substanser, skall läggas på produktionen på det ställe där kostnaden uppstår. Detta skall göras i form av avgifter, som skall användas för att motverka och helst eliminera, de skador man åstadkommit. Skatter, som används i statens allmänna budget kan inte användas för detta ändamål, utan skall alltid vara kostnadsneutrala i förhållande till energislagen.

Att göra beräkningar av de externa kostnaderna för olika kraftslag och produktionsmetoder är svårt. Det kräver noggrann kartläggning och vetenskaplig metodik. Att bygga bedömningarna på lättvindigt tyckande leder ofta direkt fel. Den hittills mest tillförlitliga studien av olika kraftslags externa kostnader som Miljövänner För Kärnkraft känner till är EU:s ExternE-projekt. Tills något bättre kommer fram bör denna ligga till grund för de avgifter som skall belasta de olika kraftslagen. Politiskt styrda subventioner eller andra politiska styrningar som inte bygger på dokumenterad, verifierad kunskap skall avvecklas.

Miljövänner För Kärnkraft

För närmare upplysningar kontakta
Nils-Erik Nilsson 070-676 70 92
Docent Ragnar Hellborg 070-607 76 44

Kan ej kommentera.